Ledig stilling:

Avdelingsleder Åfarnes skole

Søknadsfrist: 25.04.2021

Avdelingsleder Åfarnes skole

Åfarnes skole har ledig fast stilling som avdelingsleder f.o.m 01.08.21.

Åfarnes skole er en barne- og ungdomsskole som har 127 elever og en skolefritidsordning (SFO) med 20 barn. Skolen har 26 ansatte. Åfarnes skole ligger flott til mellom fjord og fjell, og har unike muligheter for læring i friluft i nærområdet. Åfarnes skole har nynorsk som hovedmål.

Satsningsområder for skolen er
1. Fagfornyelsen
2. Bærekraftig utvikling
3. Digital kompetanse

Skolens ledergruppe består av rektor, avdelingsleder og SFO-leder.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 25.04.2021

Arbeidsgiver: Rauma kommune

Sted: Åfarnes

Stillingstittel: Avdelingsleder

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Tiltredelse: 01.08.2021

Aktuelle arbeidsoppgaver:
• Pedagogisk utviklingsarbeid
• Timeplanlegging, inspeksjonsplanlegging, romplanlegging
.• Vikarhåndtering
• Lede digitaliseringen ved skolen. Ansvar for ulike fagsystemer som f.eks Visma, Bibliofil, Conexus.
• Være deltaktig i å koordinere de spesialpedagogiske tjenestene ved skolen.
• Samarbeide med PPT og andre samarbeidspartnere i skolen.
• Delta i og lede møter internt og eksternt.
• Planlegge, gjennomføre og evaluere fellesaktiviteter for elevene.
• Utarbeide aktivitetsplan og årshjul for hovedtrinnene.
• Gjennomføring av eksamen, nasjonale prøver m.fl.
• Rapportering på GSI og andre undersøkelser for skolen.
• Oppfølging vaktmester, HMS og andre nødvendige oppgaver.
• Gjøre innkjøp, bestille varer og tjenester.
• Stillingen er planlagt tillagt 50% undervisning.

Ansvar og fullmakter:
Avdelingsleder er rektors stedfortreder og har ellers følgende ansvar:
• Faglig ansvar for at brukerne får forsvarlige og best mulig tjenester ut fra forutsetningene.
• Personalansvar som for ansatte som del av lederteamet. Herunder sørge for å bidra til et godt arbeidsmiljø med trivsel, motivasjon og trygghet jfr.hovedavtalen og arbeidsmiljøloven.
• Økonomiansvar med effektiv forvaltning av skolens tildelte ressurser.

Forventninger til avdelingsleder:
• Være en aktiv bidragsyter som en del av skolens ledelse og i skolens utviklingsarbeid.
• Følge opp personale i det daglige arbeidet, løpende gi tilbakemelding/råd og veiledning.
• Realisere planer og følge opp mål som er satt for arbeidet/ tjenesteproduksjonen.
• Sørge for at skolen er bemannet med riktig kompetanse og at medarbeidere får nødvendig opplæring for å kunne gjøre en god jobb.
• Sikre helhetlige og tverrfaglige løsninger ved behov.
• Rapporterer til rektor.

Kvalifikasjoner:

Vi søker etter medarbeidere med lederkvalifikasjoner og/eller ledererfaring. Vi ønsker reflekterte og samfunnsorienterte ledere med et positivt menneskesyn. Vi ønsker oss deg som er genuint opptatt av skoleutvikling og har god kjennskap til fagfornyelsen, samt undervisningspraksis.

Aktuelle kvalifikasjoner:
• Pedagogisk utdannelse som grunnskolelærer eller tilsvarende
• Ledelsesfag
• IKT fag (pedagogisk og teknisk kompetanse).
• Spesialpedagogikk
• Undervisningskompetanse i grunnskolefag på barnetrinn eller ungdomstrinnsnivå.

Vi forutsetter gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:
Vi ønsker oss kollegaer som SER hverandre, dvs at de er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause.

Vi søker etter ledere som:
• Bygger virksomheten på kommunens visjon og verdier.
• Er bevisste på at vi jobber med flere deler av virksomheten samtidig: samfunnet, brukerne, tjenestene, medarbeiderne og økonomien.
• Har et ønske om å forenkle, forbedre og fornye vår organisasjon og våre tjenester.
• Ønsker å oppnå best mulig resultater i tråd med avtalte og politiske mål.
• Klarer å involvere medarbeiderne, brukerne og innbyggerne våre.
• Klarer å håndtere utfordrende situasjoner.
• Gjennom sin atferd og sine holdninger viser hvordan vi vil at andre skal opptre.
• Har evnen til å tenke helhetlig rundt barns oppvekstmiljø
• Har evnen å planlegge, gjennomføre og vurdere variert og framtidsretta opplæring av høg kvalitet og med god progresjon.
• Er en klar og tydelig klasseleder og relasjonsbygger
• Stiller tydelige og høye forventninger til alle medarbeidere og elever.
• Viser initiativ,er fleksibel og samarbeider godt i et lærende fellesskap
• Har evne til å arbeide løsningsorientert i et travelt miljø og samtidig ha godt humør

Vi tilbyr:
• En utfordrende og interessant lederstilling med utviklingsmuligheter.
• Et arbeidsmiljø som er preget av yrkesstolthet, engasjement, humor, omsorg og en «god tone»
• Et stabilt og kompetent personale som er vant til å tenke fleksibelt og å ta ansvar.
• Mulighet for å bli prioritert til rektorutdanning iht. den statlige ordningen «Kompetanse for kvalitet»

Søknad sendes:
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. Vi tok i bruk nytt program for søknader/rekruttering i mars 2020, så interesserte som ikke har søkt etter mars 2020 må opprette ny bruker for å få søkt. Lønn-/personaldrift kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad pr. mail [email protected] Vi kan ikke tildele eller endre på passord, men for øvrige spørsmål er vi behjelpelig med det vi kan.

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Du trenger ikke legge ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju.

Når du registrerer din søknad i søknadsskjemaet, må det tydelig framkomme hvilke fag du har undervisningskompetanse i og på hvilke/hvilket trinn du er kvalifisert til å undervise. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju. For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting. Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Rektor Idunn Frøyshov Pharo er kontaktperson på Åfarnes skole (tlf 90502576 eller mail [email protected]). Du kan også sende epost til skolesjef Aina Henden ([email protected]). Oppgi hva henvendelsen gjelder og mobilnummer vi kan kontakte deg på.

Hjemmeside

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 25. april 2021

Arbeidsgiver: Rauma kommune

Verdens beste kommune for naturglade mennesker!
Visjonen tilhører hele Raumasamfunnet. Den er inkluderende for alle som bor i eller besøker Rauma, og forplikter oss til å ta vare på naturen og være et bærekraftig samfunn.
Vi SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause. Vi ønsker oss kollegaer som vil bidra positivt til å nå våre mål og holde kommunens visjon levende. Rauma kommunes vel 750 medarbeidere utfører tilsammen vel 580 årsverk. Vi har varierte og spennende arbeidsoppgaver. Våre dyktige kollegaer arbeider på mange ulike arbeidssteder, har forskjellige yrker og kompetanse, med et felles ansvar for å bidra aktivt til å gi gode tjenester til innbyggerne våre.