Ledig stilling:

Virksomhetsleder / rektor - Bambles nye ungdomsskole

Søknadsfrist: 13.10.2019

Velkommen til Bamble kommune
Bamble kommune er en veldrevet og flott kystkommune hvor det er godt å bo og fint å feriere. Kommunen har et variert industri og næringsliv hvor prosessindustrien ved Frierfjorden spiller en viktig rolle. Kommunen arbeider tett sammen med næringslivet og tar aktivt i bruk virkemidler for å skape vekst og utvikling. Kommunens beliggenhet og godt utbygde infrastruktur er et viktig fortrinn som har skapt grunnlag for næring basert på turisme og opplevelser. Dette er noe kommunen arbeider aktivt med for å utvikle videre. Kommunen står overfor den største satsingen i nyere tid innenfor oppvekst, barn og unge med bygging av aktivitetssenter og ungdomsskole på Grasmyr. Det administrative senteret ligger i Langesund. Kommunen har drøyt 14.100 innbyggere og i overkant av 1000 ansatte.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 13. oktober 2019

Arbeidsgiver: Bamble kommune

Sted: Bamble

Stillingstittel: Virksomhetsleder / rektor
Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Virksomhetsleder / rektor
- Bambles nye ungdomsskole

Framtidas ungdomsskole med tilhørende idrettshall og svømmehall er Bamble kommunes største enkeltsatsing noensinne.

Bamble kommune søker en visjonær og fremtidsrettet rektor som kan lede arbeidet med å bygge opp den nye organisasjonen.

Beskrivelse av arbeidssted
Framtidas ungdomsskole skal stå ferdig til oppstart fra skolestart høsten 2021. Skolen vil samle alle ungdomsskoleelever i Bamble, og ha plass til i overkant av 500 elever og 60 ansatte. Vi vil få en topp moderne skole med alle muligheter for å løfte ungdomstrinnet inn i fremtiden.

For å sikre en god oppstart for elever og ansatte, har vi igangsatt en rekke organisatoriske prosesser innenfor områdene organisasjonsstruktur og ledelse av ungdomsskolen, samt samarbeid mellom ungdomsskolen og andre tilhørende tjenester. Ny rektor vil få ansvar for å påvirke og følge opp disse prosessene. Vårt mål er at det ved oppstart av den nye ungdomsskolen, skal foreligge et felles planverk, og at rutiner er innarbeidet. Elever og foreldre skal møte en skole som ivaretar målene i enhetens strategiplan:

- Alle barn og unge skal bli vinnere i eget liv ut fra egne forutsetninger
- Alle barn og unge skal oppleve helhet og sammenheng i opplæringsløpet
- Alle barn og unge skal være inkludert, oppleve trygghet og mestring i sitt læringsmiljø
- Alle barn og unge skal møte høyt kvalifiserte og profesjonelle voksne gjennom hele opplæringsløpet

Skolen vil ta imot elever fra kommunens fem barneskoler, og skal ivareta et tett og godt samarbeid med disse skolene. Rektor vil også samarbeide med en rekke andre aktører som berører skolens virke, slik som PP-tjeneste, miljøterapeuter og helsesøstertjeneste, kulturskole, voksenopplæring og flyktningetjeneste, Telemark fylkeskommune, Bamble videregående skole, frivillige lag og foreninger, driftstjenester og andre. Rektor skal videreutvikle skolens rolle som en viktig samfunnsinstitusjon.

Vår lederstrategi tar utgangspunkt i følgende fem områder:

- Visjon, verdier og mål
- Utvikle medarbeidere
- Utvikle organisasjonen
- Barn og elevers læringsmiljø
- Ansvarlig myndighetsutøvelse

Krav til kompetanse
- Søker må ha pedagogisk utdanning og arbeidserfaring fra opplæringssektoren
- Lederutdanning
- Minimum tre år relevant ledererfaring

Øvrige kvalifikasjoner
Andre kvalifikasjoner:
- Erfaring med å etablere en ny organisasjon
- Evne til problemløsning og systemtenkning
- Kunnskap om påvirkningsfaktorer i opplæringen
- Erfaring med prosjektarbeid

Personlige egenskaper:
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å lede prosesser
- Proaktiv - stimulerer til endring under komplekse forutsetninger
- Robust - fungerer i og håndterer utfordrende omstendigheter over tid
- Har positive og tydelige forventninger til elever, lærere og øvrige ansatte

Særlig kompetanse innenfor følgende områder vil kunne vektlegges ved vurderingen:
- HMS
- Relevant lov og avtaleverk
- Økonomi
- Pedagogisk utviklingsarbeid

Vi tilbyr
- En nøkkelrolle i å skape fremtidens skole i Bamble kommune
- God pensjons- og forsikringsordning
- Lønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler.

Offentliggjøring
Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25)

Politiattest
For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder). Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved evt. tilbud og aksept av stilling.

Slik søker du
Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting. Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Kontaktperson
Trond Gausnes, Kommunalsjef skole og barnehage, tlf: 35965030, mobil: 99574856, [email protected]

Søknadsfrist: 13.10.2019