Ledig stilling:

Førsteamanuensis i pedagogikk / spesialpedagogikk / psykologi - Porsgrunn

Søknadsfrist: 07.03.2021

Førsteamanuensis i pedagogikk / spesialpedagogikk / psykologi - Porsgrunn

Om stillingen

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 07.03.2021

Arbeidsgiver: Universitetet i Stavanger

Sted: Porsgrunn

Stillingstittel: Førsteamanuensis

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Antall stillinger: 2

Universitetet i Stavanger har ledig to stillinger som førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). Stillingene er ledig fra 01.08.2021. Læringsmiljøsenteret har avdelinger både i Stavanger og Porsgrunn, og de som ansettes vil være tilknyttet avdelingen i Porsgrunn.

Fagområde for stillingene er knyttet mot arbeidet med å skape trygge og gode barnehage- og/eller skolemiljøer. En stilling vil være rettet inn mot barnehagefeltet, og en inn mot skole.

Den primære arbeidsoppgaven vil være utadrettet virksomhet og kompetanseutviklingstiltak i kommuner, barnehager/skole og SFO. Temaer som inkludering, inkluderende praksis og ulike former for krenkelser/mobbing, ulike former for mobbing/begynnende mobbeatferd, psykisk helse og livsmestring, ledelse og innovasjon vil være sentrale. Arbeidet vil i stor grad være knyttet til partnerskap med praksisfeltet gjennom Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage/Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole, Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, samt annen utadrettet virksomhet.

I tillegg vil oppdrag og utviklingsarbeid initiert av Utdanningsdirektoratet, som Læringsmiljøprosjektet, ulike ekspert- og referansegrupper, utvikling av materiell og digitale ressurser kunne være aktuelle arbeidsfelt.

Forskning inngår også i stillingene, og senteret starter høst 2021 opp flere nye større forskningsprosjekt. Det er meget aktuelt at de som ansettes kobles på et av disse forskningsprosjektene.

Undervisning, veiledning og eksamensarbeid relatert til senterets egne etter- og videreutdanningsstudier, og studier på lærerutdanningene ved UiS kan også være aktuelle arbeidsoppgaver. I tillegg kommer ulike typer fagadministrative oppgaver i tilknytning til det vitenskapelige arbeidet.

Det forventes at de som ansettes bidrar til utvikling av samarbeid med samfunns-, kultur- og næringsliv. Stillingene vil medføre noe reisevirksomhet.

Generell stillingsbetenkning for førsteamanuensis ved UiS gir en nærmer beskrivelse av aktuelle arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad innen pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, eller et annet område med relevans for læringsmiljø i barnehage og/eller skole.

Du må ha god kjennskap til norsk og/eller nordisk barnehage/skole. Egen erfaring fra praksisfeltet som barnehagelærer/pedagogisk leder/lærer, styrer/leder/rektor, PP-tjeneste eller lignende vil bli tillagt vekt.

For stillingen rettet mot skole vil kunnskap og erfaring med arbeid knyttet til Læreplanverket, fagdidaktikk og vurdering vektlegges.

Stillingene stiller høye krav til gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig. Arbeids- og undervisningsspråket er primært norsk eller et annet skandinavisk språk, men det kreves også gode kunnskaper både muntlig og skriftlig i engelsk.

Du må kunne dokumentere en aktiv og pågående forskning og ha potensial for fremtidig forskning på høyt nivå innenfor fagområdet.

Det forventes at du har en reflektert og bevisst holdning til din undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Den som ansettes må ha forutsetning for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Videre legges det vekt på:

 • erfaring fra samarbeid med arbeidslivet/praksisfeltet
 • erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • formidling av forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • digital kunnskap og erfaring
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • gode utviklingsmuligheter, førsteamanuensis oppfordres til videre kvalifisering med sikte på opprykk til professor
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 600.000 - 700.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingene som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet .

Universitetet vil rekruttere flere menn til førsteamanuensisstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til senterleder Dag Jostein Nordaker, tlf 51 83 40 23, e-post: [email protected], eller avdelingsleder Solveig Roth, tlf 51 83 30 50, e-post: [email protected].

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver camelia.danaei, tlf: 51 83 31 49, e-post: [email protected].

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Universitetets retningslinjer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger pkt 2 og 3.3 gir nærmere omtale av kriterier for ansettelse som førsteamanuensis.

Din kompetanse for stillingene, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Du vil få komiteens uttalelse tilsendt så snart denne foreligger.

Dersom du ifølge søknaden ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravet kan du få denne avslått før komitevurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 07. mars 2021

Arbeidsgiver: Universitetet i Stavanger

UiS - vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente
Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) inngår i Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Senteret er et landsdekkende senter, ett av elleve nasjonale sentre innen utdanning. Læringsmiljøsenteret bistår nasjonale utdanningsmyndigheter i arbeidet med å realisere nasjonal utdanningspolitikk. I tillegg jobber senteret med egeninitierte oppgaver innenfor forskning og utvikling, kompetanseutvikling for barnehager og skoler, samt undervisning og veiledning ved universitetet. Læringsmiljøsenterets visjon er å være en nasjonal drivkraft for å fremme trygge og gode læringsmiljø i barnehage og skole. Senteret har to avdelinger; en i Stavanger og en i Porsgrunn. Det er i dag 95 ansatte tilknyttet senteret.