Ledig stilling:

2 stillinger som rektor – Lista ungdomsskole og Borhaug barneskole

Søknadsfrist: 13. mars

Ønsker du en spennende og interessant jobb i skolen? Da kan disse stillingene være midt i blinken for deg.

Farsund er en kommune med ca. 9 700 innbyggere. Kommunen er en kystkommune og har en sterk historisk og næringsmessig tilknytning til havet. Kommunen har en rekke store og mellomstore industribedrifter og er i tillegg Agders største jordbrukskommune. Det satses på skole i Farsund.

I Farsund kommune har vi fem kommunale skoler på grunnskolenivå med omtrent 1200 elever. Av disse er tre av skolene 1. til 7. -skoler og to 8. til 10.-skoler. Det er et godt samarbeid mellom skolene.

I Farsundskolen jobber vi nå med følgende satsinger; læringsmiljø, ledelse, grunnleggende ferdigheter og samarbeid (foreldresamarbeid, samarbeid om overganger, tverrfaglig samarbeid –BTI) og fagfornyelsen.

2 stillinger som rektor – Lista ungdomsskole og Borhaug barneskole

Fra 1.8.20 har vi ledig 2 stk 100% faste stillinger som enhetsleder/ rektor ved hhv. Lista ungdomsskole og Borhaug barneskole

Om Lista ungdomsskole:
Lista ungdomsskole er en tre-parallell ungdomsskole beliggende ved Listahallen i Vanse. Skolen har ca. 180 elever og et personale på 40 ansatte. Det er en ledelsesressurs på 200% ved skolen fordelt på rektor og undervisningsinspektør, samt en merkantilressurs. Skolebygget ble rehabilitert i 2013 og fremstår nå som et fint og moderne skolebygg.

Lista ungdomsskole har de siste årene arbeidet mye med relasjonskompetanse, klasseledelse og Vurdering for læring (VFL) og lesekompetanse hos elevene.

Om Borhaug barneskole:
Skolen er kommunens minste skole, flott beliggende på Borhaug, ytterst ute på Listahalvøya en km fra Lista fyr. Barneskolen er fulldelt og har 126 elever fordelt på 1. til 7. trinn. Den har også egen skolefritidsordning (SFO) med i overkant av 40 barn. Det er ca. 20 ansatte, hvorav ca. 13 er pedagoger i tillegg til ca. 7 fagarbeidere og assistenter. Administrasjonen ved skolen består nå av en rektor og en inspektør i en samlet stilling på ca. 140% samt en merkantil i 50% stilling. Som rektor vil du også inngå i kommunens fellesskap for enhetsledere.

Skolen har en virksomhetsplan og har utviklet en standard (Borhaug standard) for lærere, elever og foresatte. Skolen har etablert og innarbeidet realfagsatsing, Båro Naturligvis, Båro Rock (musikkforestilling), samt LLL (Lyd, Lys og Lego) der vi utvikler elevspesialister på programmering, lyssetting m.m.

Skolen er utstyrt i forhold til moderne skoledrift gjennom godt teknisk utstyr og har et godt og sammensveiset personale. Skolen arbeider sammen med de andre skolene ut fra målene i Oppvekstplan for Farsundskolen.

Skolen er velholdt, har egen gymnastikksal og inneholder også filial til det kommunale hovedbiblioteket som også er godt brukt i skoletida.

Vi søker etter personer med følgende kvalifikasjoner:
·Godkjent utdanning for tilsetting og undervisning i grunnskolen
·Erfaring fra personalledelse, gjerne med relevant ledelsesutdanning
·Har god innsikt i økonomi- og personalforvaltning
·Er systematisk og ryddig i ditt arbeid
·Har evne til å ta gode beslutninger i en hektisk hverdag
·Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
·Gode IKT-ferdigheter
·Selvstendighet og fleksibilitet
·Resultat- og utviklingsorientert, med fokus på måloppnåelse og videreutvikling
·God kjennskap til arbeid på hhv. Ungdomstrinnet / barnetrinnet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Som enhetsleder søker vi deg som:
·Ønsker å være leder og pedagogisk inspirator
·Har godt humør, pågangsmot og er utviklingsorientert
·Har stor arbeidskapasitet, er ansvarsbevisst og kan jobbe selvstendig innenfor egne ansvarsområder
·Har kunnskap om, og interesse for, å arbeide med skoleutvikling både på egen skole og på kommunenivå
·Har evne til å motivere, støtte og veilede personalet i arbeidet for å skape er godt lærings- og arbeidsmiljø
·Har gode analytiske evner
·Har høye ambisjoner på elevenes og skolens vegne

Arbeidsoppgaver hos oss vil blant annet innebære:
·Planlegging og drift av skolen, herunder ansvar for elever, personale og økonomi
·Drive pedagogisk utviklingsarbeid
·Oppfølging og veiledning av ansatte

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og søker kan i forbindelse med intervjuet bli bedt om å gjennomgå en personlighetstest. Ved tilsetting må det framlegges politiattest.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For nærmere informasjon om stillingene kan det tas kontakt med kommunalsjef Tor Magnus Knutsen på tlf. 932 57 770.

Se vår hjemmeside: https://www.farsund.kommune.no/om-farsund/ledige-stillinger for elektronisk søknadsskjema. Kopi av dokumentasjon på vitnemål og praksis medbringes til eventuelt intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

NB! Hovedregelen i offentlighetsloven er at stillingssøkere skal være offentlige, jmf. §25 i Offentleglova. Dersom søknaden ikke ønskes offentligjort må dette begrunnes Farsund kommune praktiserer meroffentlighet og vil foreta en konkret vurdering av søkers anmodning om fritak vurdert om mot de hensyn som taler for offentlighet. Det må foreligge særskilte omstendigheter for at en søknad kan unntas fra offentlighet. Dersom anmodning om unntak ikke blir tatt til følge vil søker bli varslet om dette.

Søknadsfrist: 13.03.2020