Ledig stilling:

Professor / Førsteamanuensis i utdanningledelse

Høgskolen i Innlandet
Søknadsfrist: 15. september


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk - Senter for praksisrettet utdanningsforskning - SePU

Professor / Førsteamanuensis i utdanningledelse


Om stillingen

Stillingen ligger til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk - . Stilingen er en fast stilling i 100%

Stillingen knyttes til Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU). SePU driver forsknings- og forbedringsarbeid i og for barnehage, grunnskole og videregående opplæring, og har som siktemål å bidra til forskningsbaserte lærerutdanninger.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 15. september
Arbeidsgiver: Høgskolen i Innlandet
Sted: Hamar
Stillingstittel: Professor / Førsteamanuensis
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast

SePU har faglig ansvar for Master i utdanningsledelse ved HINN som retter seg mot både barnehage, grunnskole og videregående skole. Videre samarbeider SePU med OsloMet om den statlige rektorutdanningen med både grunnutdanningen på 30 stp og tre påbyggingsmoduler på 15 stp. SePU vil i tiden framover utvikle en forskningsgruppe knyttet til utdanningsledelse i samarbeid med OsloMet.

Det er til sammen 14 tilsatte på SePU. Vi kan tilby et sterkt faglig og sosialt fellesskap med vektlegging av samarbeid og delingskultur.

Mer om SePU: www.sepu.no

Mer om Utdanningsledelse: https://www.inn.no/studier/studietilbud/skole-barnehage-og-pedagogikk/master-i-utdanningsledelse

Mer om Rektorutdanningen: https://www.oslomet.no/studier/lui/evu-lui/rektorutdanningen

Ansvar og oppgaver

 • Ledelse og medansvar i forsknings- og utviklingsarbeid i barnehage, grunnskole og videregående skole
 • Søknader, dokumentasjon, formidling og publisering
 • Rådgivning og veiledning knyttet til kollektiv kompetanseutvikling
 • Undervisning i utdanningsledelse på masternivå
 • Det må påregnes noe reisevirksomhet

Informasjon om stillingen og arbeidsmiljøet kan fås ved henvendelse til senterleder Thomas Nordahl, tlf. 62 51 77 23 / 95 27 74 14, [email protected], eller assisterende senterleder Lars Arild Myhr tlf. 62 51 76 49 / 93 09 59 88, [email protected]


Kvalifikasjonskrav

Krav

 • Fullført doktorgrad og kvalifisert som førsteamanuensis/professor innen relevant fagfelt.
 • Erfaring med utvikling av opplærings- og kompetansehevingstilbud i utdanningsledelse
 • Erfaring fra ledelse og utviklingsarbeid i barnehage, grunnskole eller videregående opplæring
 • God faglig forståelse og innsikt i utdanningsledelse
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig/ Må kunne tilegne seg god fremstillingsevne på norsk, skriftlig og muntlig, innen tre år etter ansettelse

Personlig kompetanse

 • Du har stor arbeidskapasitet og er strukturert og fleksibel
 • Du evner å skape positivt engasjement i større forsamlinger
 • Senterets grunnverdier er samarbeid og ansvarlighet og personlige egenskaper som er relevant i forhold til senterets verdier og arbeidsoppgaver tillegges stor vekt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten

 • Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se
  Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale. •Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år og seks måneder i lavere stilling som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene til, forutsatt at vedkommende etter ansettelsesmyndighetens vurdering, har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

  Hvordan søke

  Søknad og CV registreres elektronisk via "søk stillingen"

  Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 15 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger
  og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1013/ 1011 - Professor / Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 15. september 2019