Ledig stilling:

Førsteamanuensis / universitetslektor i matematikkdidaktikk

Søknadsfrist: 30.11.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Vil du delta i spennende forskningsprosjekter innen matematikkdidaktikk, og bidra til utvikling av nye utviklings- og forskningsprosjekter?

Førsteamanuensis / universitetslektor i matematikkdidaktikk

Om stillingen

Ved Fakultet for Realfag og Teknologi (REALTEK) har vi ledig en strategisk midlertidig 100% stilling som førsteamanuensis/ universitetslektor i matematikkdidaktikk. Stillingen har en varlighet på 2 år.

Stillingen er knyttet 60% til Institutt for Lærerutdanning og Utdanningsvitenskap (ILU) og 40% til Institutt for Matematikk (IM). Stillingen skal utvikle grunnemnene i matematikk gjennom flere tiltak basert på matematikkdidaktisk utvikling gjennom samarbeid mellom ILU og IM. Målet er å øke studiekvaliteten, og der igjennom å redusere strykprosenten.

REALTEK utdanner sivilingeniører og lektorer, og det er initiert et strategiprosjekt for å styrke samarbeidet på tvers mellom ILU og IM. Den utlyste stillingen omfatter et særskilt ansvar for dette strategiprosjektet. Prosjektet skal legge til rette for et mer systematisk samarbeid og identifisere forskningsspørsmål fastsatt av ansatte på både ILU og IM.

Vi ønsker å videreutvikle undervisningen ved hele universitet i matematikk, og forskningen innen matematikkdidaktikk. Det er et mål om å utvikle undervisnings-, vurderings- og læringsperspektivene for å forbedre studiekvaliteten i matematikk og derigjennom læringsutbyttet hos studentene. Dette samsvarer med fakultetets bærekraftsmål om god undervisning og samarbeid for å nå målene.

ILU tilbyr varig videreutdanning innen matematikk, naturfag og naturbruk. Instituttet samarbeider med skoleeiere i regionen om den statlige satsningen «Desentralisert ordning for skolebasert kompetanseutvikling». Videre deltar instituttet i både regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter.

IM gir emner på bachelor- og mastergradsnivå i matematikk. Emneporteføljen i matematikk er bygd opp for å betjene alle studieretningene ved REALTEK/NMBU.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 30.11.2022

Arbeidsgiver: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Sted: Ås

Stillingstittel: Førsteamanuensis/ universitetslektor i matematikkdidaktikk

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Vikariat/Midlertidig Engasjement

Arbeidsoppgaver

Undervisning og veiledning:

Arbeidsoppgaver innen undervisning og veiledning vil omfatte:

 • Hovedansvar for utvikling av undervisning i grunnemener i matematikk (MATH007, MATH100, MATH111) i samarbeid med emneansvarlige ved IM, herunder undervisning, øvinger, eksamensoppgaver og sensur. Emneansvaret for omtalte emner ligger hos faste ansatte ved IM
 • Medansvar for undervisning og veiledning i matematikkdidaktikk i PPU og LUR for 1.-5. år ved ILU

Forskning

Det forventes at du som tilsettes kan delta i forskningsprosjekter innen matematikkdidaktikk, og bidra til utvikling av nye utviklings- og forskningsprosjekter. Matematikkdidaktikkgruppen ved instituttet har i dag ett aktivt prosjekt: Inquiry-based learning and teaching of calculus in continuing professional delevopment for in-service teachers For mer informasjon, se: https://www.nmbu.no/en/projects/node/40381. Våre forskningsinteresser omfatter bl.a. elevaktiv læring, samarbeid, utforsking, matematisk resonnement og argumentasjon, problemløsing og matematisk modellering.

Administrative oppgaver

Arbeidsoppgaver i forbindelse med administrasjon er knyttet til undervisning i grunnemner i matematikk, PPU og LUR, forskning og fellesoppgaver ved REALTEK.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

For stilling som førsteamanuensis kreves

 • Norsk doktorgrad innen matematikkdidaktikk, eller tilsvarende
 • Utenlandsk doktorgrad er godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må kunne dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med NMBUs retningslinjer for ansettelse i stilling som førsteamanuensis. Om du ikke innfrir dette kan du likevel bli vurdert som kvalifisert for stillingen. Du vil i så fall forplikte deg til å dokumentere slik kompetanse innen to år etter ansettelse.

For stilling som universitetslektor kreves 

 • Høyere grads eksamen ved universitet eller høgskole innen matematikkdidaktikk eller tilsvarende
 • Relevante forskningskvalifikasjoner innen matematikkdidaktikk utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant erfaring med faglig ansvar for læring og undervisning i matematikk i skole eller UH-sektor i minimum 2 år.
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Ved manglende pedagogisk kompetanse forpliktes den ansatte til å gjennomføre kurs i pedagogikk innen to år etter ansettelsen.

Språklige krav for begge stillingskategorier

 • Norsk - flytende skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Engelsk - god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Følgende erfaringer og kunnskaper vil bli tillagt stor vekt for begge stillingskategorier

 • Erfaring med undervisning innen matematikk og matematikkdidaktikk i vgs. og/eller UH-sektor
 • Fordypning i matematikk på mastergradsnivå

Personlige egenskaper/egnethet

 • Det blir vektlagt at du
 • Samarbeider godt med studenter og kollegaer i matematikk og matematikkdidaktikk
 • Er lett å kommunisere med og har evne til å skape tillit
 • Er målrettet og effektiv
 • Kan følge opp mange oppgaver
 • Er løsningsorientert

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode

 • 1011 Førsteamanuensis med lønnstrinn 68-77 (NOK 636 700 -765 600), avhengig av kvalifikasjoner
 • 1009 Universitetslektor med lønnstrinn 60–71 (NOK 553 500 – 677 000), avhengig av kvalifikasjoner.

Som NMBU-ansatt vil du i tillegg få:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet til trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

For nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte Førsteamanuensis Margrethe Naalsund på telefon+47 67231528 eller e-post: margrethe.naalsund@nmbu.no.

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken” Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 30. november 2022.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søker for stilling som førsteamanuensis må vedlegge inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Alle søkere for stillingen som førsteamanuensis skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse i en pedagogisk mappe. En pedagogisk mappe er en organisert dokumentasjon av en lærers profesjonelle utvikling og oppnådde kompetanse.
Her skal den enkeltes undervisningskompetanse dokumenteres med vekt på hva som er gjort, hvordan man har utøvd sine undervisningsoppgaver, begrunnelser for egen utøvelse, samt hvilke resultat man har oppnådd.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter. Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

HVORDAN ER DET Å JOBBE PÅ REALTEK? – her får du en Omvisning på Fakultet for Realfag og teknologi

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 30. november 2022

Arbeidsgiver: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.
NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.
Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Powered by Labrador CMS