Ledig stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor i familieterapi og systemisk praksis

Søknadsfrist: 20.11.2020

Fakultet for sosialfag, programområde for familieterapi og systemisk praksis

Førsteamanuensis / førstelektor i familieterapi og systemisk praksis

Fakultet for sosialfag

Fakultet for sosialfag har ca. 1000 studenter og ca. 50 årsverk fordelt på bachelor- og masterprogram i sosialt arbeid og masterprogram i familieterapi og systemisk praksis, samt videreutdanninger i rus- og avhengighetsproblematikk, familieterapi og systemisk praksis, konfliktarbeid og mekling, relasjonskompetanse i barnevernet og veiledning for studentveiledere.

https://www.vid.no/enheter/fakultet-for-sosialfag/

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 20.11.2020

Arbeidsgiver:
VID vitenskapelige høgskole
Sted: Oslo

Stillingstittel: Førsteamanuensis / førstelektor

Heltid / Deltid: Heltid (2 stillinger)

Ansettelsesform: Fast

Fra 1. august 2021 er det ledig inntil to faste 100% stillinger som førsteamanuensis / førstelektor i familieterapi og systemisk praksis.

Fagområde, ansvar og arbeidsoppgaver

Programområdet familieterapi og systemisk praksis består av en toårig videreutdanning og en fireårig masterutdanning i familieterapi og systemisk praksis. Programområdet har ca. 320 studenter.

Programområdet innførte 2018 ny studieplan hvor undervisning, praksis og veiledning søkes integrert i ulike veilednings- og undervisningsaktiviteter. Det legges stor vekt på dialogisk undervisning og utvikling av studentenes relasjonelle kompetanse. Programområdet har ansvaret for driften av et samtalesenter som er et lavterskeltilbud til par, enkeltindivider, grupper og familier hvor studenter gir tilbud om samtaler under veiledning av lærere.

Arbeidsoppgaver er undervisning, forskning, veiledning, sensur, faglig/pedagogisk utviklingsarbeid, samt administrasjon og drift av klasser og utdanningsprogram på programområde familieterapi og systemisk praksis. Stillingen kan også inneholde undervisning på og samarbeid om forsknings- og utviklingsprosjekter på tvers av programområdene på fakultetet.

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning innen systemisk familieterapi /systemisk praksis på master- eller tilsvarende nivå
 • Oppnådd doktorgrad, tilkjent førstelektorkompetanse eller inneha tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner i relevant fagkrets
 • Erfaring med forskning, undervisning og veiledning innenfor fagfeltet
 • Erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid
 • Dokumentert universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse på minimum 10 studiepoeng. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere Universitets- eller høyskolepedagogisk spisskompetanse må skaffe seg dette i løpet av 2 år etter tilsetting
 • God muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne på et skandinavisk språk

Vi ønsker søkere som:

 • liker å motivere, inspirere og samarbeide med studenter
 • har erfaring med arbeid med personer med flerkulturell bakgrunn
 • har erfaring med klinisk og/eller organisatorisk arbeid innenfor fagfeltet
 • har erfaring fra arbeid i kommunal sektor
 • liker og ønsker å jobbe i team
 • har god kommunikasjons- og samarbeidskompetanse
 • har relevant erfaring og kompetanse innenfor det systemiske fagfeltet

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på kompetanseprofil, herunder relevant erfaring og kompetanse innenfor det systemiske fagfeltet og personlig egnethet.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, livssyn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Den som tilsettes må i arbeidet være lojal til VID vitenskapelige høgskoles verdigrunnlag.

Generelle kriterier

Vi søker etter kolleger med førstekompetanse. For tilsetting som førsteamanuensis kreves doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Generelle kriterier for tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av:

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og VIDs interne retningslinjer for vurdering av førstelektorkompetanse.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere på førstenivå, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting som høgskolelektor i inntil 3 år med krav om arbeid mot førstekompetanse før fast ansettelse (jf. universitets- og høyskoleloven § 6-5). Dersom sakkyndig utvalg vurderer at kandidaten har kommet langt i løpet mot oppnåelse av førstekompetanse og vil kunne søke om opprykk innen rimelig tid, vil fast ansettelse som høgskolelektor vurderes.

Dersom en søker ikke har førstekompetanse, er det ønskelig at søker vedlegger en plan for å kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av ansettelsesperioden. Søkere uten førstekompetanse og som ønsker at dokumenterte kvalifikasjoner blir vurdert til dette i ansettelsesprosessen kan be om dette i søknaden.

Vi tilbyr

 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibevisst utdanningsinstitusjon med høye ambisjoner
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene
 • Stillingen er plassert i stillingskode 1011 Førsteamanuensis LR24, 1198 Førstelektor LR24 eller evnt. 1008 Høgskolelektor LR25

  Søknaden

  Søknaden med vedlegg sendes elektronisk og må inneholde:

 • Søknad
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste over alle søkerens publiserte/vitenskapelige arbeider
 • Inntil 10 publiserte/vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert og som er vedlagt. Søkeren velger ut tre arbeider med særlig relevans for stillingen og som er publisert i løpet av de siste fem år før søknadsfristen
 • Søknaden skal vedlegges dokumentasjon på søkerens øvrige kvalifikasjoner i hht til utlysningens krav til kvalifikasjoner

  Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning (www.nokut.no).

  Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse. Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen ved Anne-Marte Vaagan [email protected]. Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

  Kontakt

  Søkere som ønsker nærmere informasjon om stillingen, kan ta kontakt med dekan Elisabeth Brodtkorb, [email protected], telefon +47 22 45 19 64 eller studieleder Halvor de Flon, [email protected], +47 22 45 19 71 /+47 951 79 924

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 20.11.2020
Tiltredelse: 01.08.2021 eller etter avtale

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester og tre referanser.

Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det vil bli gjennomført en administrativ gjennomgang og det kan ikke forventes at alle søker vil få en vurdering av sakkyndig utvalg. Vurderingen fra den administrative gjennomgangen sendes ikke ut.

Arbeidsgiver: VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt».

VID har ca. 4.800 studenter, 470 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Tromsø.
Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.