Ledig stilling:

Er du vår nye virksomhetsleder i Fredrikstadhjelpa 0-16?

Søknadsfrist: 09.08.2021

Er du vår nye virksomhetsleder i Fredrikstadhjelpa 0-16?

Vi søker etter en engasjert, klok og tydelig leder, som brenner for forebyggende arbeid med barn, ungdom og familier. Du liker faglig utviklingsarbeid og ønsker å lede et spennende og krevende arbeid med å videreutvikle Fredrikstadhjelpa 0-16. Du vil skape et godt grunnlag for samarbeid, både internt og eksternt og sørge for en åpen og synlig virksomhet som har fokus på helhet og sammenheng i tjenestetilbudet til barn og unge.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 09.08.2021

Arbeidsgiver: Fredrikstad kommune
Sted: Viken, Fredrikstad
Stillingstittel: Virksomhetsleder
Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Fredrikstadhjelpa 0-16 er organisert i den nyopprettede etaten tjenester til barn og familier, i Seksjon utdanning og oppvekst. Seksjon for utdanning og oppvekst ivaretar oppgaver av stor betydning for barn og unge i Fredrikstad, og deres foresatte og familier. Seksjonen arbeider målrettet for å utvikle barn og unges opplevelse av tillit, mestring, kompetanse og ferdigheter. Dette er avgjørende for deres muligheter, valg og mestringsstrategier, i eget liv og som bidragsyter i fellesskapet. Seksjonen har rundt 1770 årsverk og et årlig brutto budsjett på 2,1 milliarder kroner. Seksjonen består av tre etater; skoleetaten, barnehageetaten og etat tjenester til barn og familier. Etat tjenester til barn og familier består av virksomhetene Helsevern for barn og unge, PP-tjenesten, Barneverntjenesten og Fredrikstadhjelpa 0-16. Etaten ledes av etatssjef, og du vil inngå i etatssjefen strategiske ledergruppe. Virksomheten har omlag 21 årsverk og et brutto budsjett på ca 17 millioner kroner.

Et av hovedmålene i Kommuneplanens samfunnsdel er: "Alle har en oppvekst der de opplever mestring, tilhørighet og trivsel". Folkehelse og livsmestring er viktige tverrfaglige temaer i oppveksttjenestene og skal bidra til å gi barn og unge kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Dette skal realiseres ved å:

 • sikre at barn og unge utvikler kompetanse og ferdigheter for å møte morgendagens samfunn.
 • styrke foreldrenes mulighet til å gi barna en trygg og god oppvekst.
 • sikre tidlig innsats på tvers av tjenestene.
 • gi tett og langsiktig oppfølging til de med særlige utfordringer.

Dette følges opp i Oppvekstplanen, med mål om at: Barn og unge har en oppvekst som fremmer helse og reduserer sosial ulikhet, barn og unge har kompetanse og ferdigheter til å møte morgendagens samfunn, foreldre gir barn og unge en trygg og god oppvekst og barn, unge og familier med særlige utfordringer får koordinert støtte og oppfølging. For å lykkes i dette arbeidet skal prinsippene "helhet og sammenheng", "kvalitet og kompetanse", "medskaping og involvering" og "aktiv støtte og oppfølging" være bærende i arbeidet i seksjonen, etaten og virksomhetene.

Fredrikstadhjelpa 0-16 er en ung virksomhet som skal dekke et lite definert fagområde innenfor tidlig innsats, forebygging og særlig psykisk helsearbeid. I et forebyggende perspektiv må vi identifisere de som trenger hjelp tidligere, og de må få rett hjelp til rett tid. Hva som er rett hjelp er det vesentlig at brukeren har innflytelse på. Det er viktig at tjenestene har fokus på ressurser og hva som er mulig å få til, og at hjelpen i større grad er en støtte til hvordan brukeren kan hjelpe seg selv og endre sin egen situasjon. Videre anses det som helt sentralt at barn og unge må få hjelp "der de er", at hjelpen må ligge tett på deres hverdag, i familien, i barnehage og skole.

Vi kan tilby

 • en utfordrende og spennende lederstilling i en hyggelig kystby med et rikt kulturliv.
 • et godt arbeidsmiljø, med dyktige, engasjerte kollegaer som utvikler og bygger hverandre opp.
 • gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.
 • deltagelse i kommunens lederutvikling.
 • arbeidsplass sentralt i Fredrikstad.

Hovedansvarsområder

Som virksomhetsleder får du ansvar for faglig og økonomisk ledelse av virksomheten. Du skal også være en tydelig og synlig leder for dine ansatte, og har ansvar for å utvikle dyktige medarbeidere. Utvikle det forebyggende arbeidet i kommunen sammen med de øvrige virksomhetene i etaten, barnehage- og skoleetaten, og øvrige relevante tjenesteområder i, og utenfor kommunen.

Fredrikstadhjelpa 0-16 tilbyr hjelp til barn, unge og familier som opplever utfordringer i livet, blant annet psykiske helseutfordringer. Dette innebærer blant annet samtaler, veiledning, gruppetilbud og ambulant arbeid. Fredrikstadhjelpa 0-16 ønsker å være en fleksibel forebyggende hjelpetjeneste med stort fokus på brukermedvirkning. Virksomheten har som mål å tilby rask hjelp uten henvisning eller vedtak

Fredrikstadhjelpa 0-16 bygger på idelogien som ligger bak og er utviklet gjennom Stangehjelpa, et lavterskeltilbud fra Stange kommune. Virksomheten har fokus på alliansen mellom bruker og hjelper og bruker Feedback-informerte tjenester (FIT). FIT er et tilbakemeldingsverktøy hvor behandler setter brukerens perspektiv i fokus og samtidig evaluerer effekten av eget arbeid.

Øvrige ansvarsområder for stillingen:

 • Faglig utvikling i virksomheten i samarbeid med ansatte og øvrige virksomheter i etat for barne- og familietjenester personalansvar for hele virksomheten.
 • Etablere og utvikle nødvendige arenaer for helhet og sammenheng i tjenestene for barn unge og familier i etaten, seksjonen, kommunen og øvrige samarbeidspartnere.
 • Bidra til at kommunens, seksjonens og etatens visjoner, mål og planer blir realisert
 • Være ansvarlig for god saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak.
 • Delta i etatssjefens ledergruppe sammen med ledere for helsevern for barn og unge, PPT, og barnevernet.

Kvalifikasjonskrav:

I denne stillingen krever vi at du har:

 • Minimum 3-årig høyskoleutdanning innenfor helse-/sosialfag. Annen høyere utdanning kan komme i betraktning ved relevant arbeidserfaring.
 • Ledererfaring fra offentlig sektor eller annen relevant virksomhet.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk.
 • God kjennskap til gjeldende lov- og avtaleverk.

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi ønsker deg som:

 • Arbeider strategisk med langsiktige drifts- og utviklingsmål.
 • Evner å jobbe utviklingsorientert med fagutvikling både innenfor og utenfor egen virksomhet.
 • Planlegger og styrer hvordan tjenestens samlede ressurser skal prioriteres og benyttes i henhold til regelverk, budsjett og handlingsrommet.
 • Planlegger og gjennomfører kompetanseprosesser, både organisasjons- og personalmessig.
 • Jobber målrettet og strategisk med rekruttering og personalutvikling.
 • Arbeider for å synliggjøre Fredrikstadhjelpa 0-16 sin viktige rolle og oppgaver på ulike arenaer.

Personlige egenskaper

 • Du er nysgjerrig, søkende og ha evne til å fremme utvikling og vekst, både hos ansatte og på tjenestenivå.
 • Du evner å motivere og engasjere medarbeidere til å jobbe mot felles mål.
 • Du er en tydelig leder.
 • Du jobber selvstendig og har gode evner til å jobbe fram løsninger i kommunikasjon og samhandling med andre internt og eksternt.
 • Du er fleksibel og har god arbeidskapasitet.
 • Du er strukturert, god til å prioritere- og du har god gjennomføringsevne og lojalitet til interne beslutninger, politiske og faglige føringer.
 • Personlig egnethet i et ledelsesperspektiv vil bli særlig vektlagt.

Vi ønsker at du i søknaden gir uttrykk for egne tanker om lederrollen.

Lønnsopplysninger

Lønn etter avtale. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.. Prøvetiden er 6 måneder.

Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene iht. arbeidsmiljøloven § 10-12. Som kompensasjon for dette har virksomhetsleder 10 fridager pr år, iht. Hovedtariffavtalens § 6.3. Kompensasjonen kan alternativt tas i tilsvarende antall daglønner.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er på 6 måneder.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen. Tlf. 69 30 61 67, mail: jome@fredrikstad.kommune.no.

Dersom du er intern søker, kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykk på Ledige stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Arbeidsgiver: Fredrikstad kommune, Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16, 1606 Fredrikstad

Kontaktperson

Solfrid Marie Døhlen
E-post: soldoh@fredrikstad.kommune.no
Telefon: 945 36 219

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 9. august 2021

Arbeidsgiver: Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets tiende største kommune. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!