Undervisningsstillinger

Sted
Sør-Varanger kommune
Publisert
23. mars 2018
Frist
16. april 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Lærer, Pedagog, Spesialpedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Undervisningsstillinger

Vi har ledige undervisningsstillinger ved våre barne- og ungdomsskoler for skoleåret 2018/2019.

Kirkenes ungdomsskole
Kirkenes ungdomsskole ligger i Kirkenes sentrum og har ca. 220 elever på 8.- 10. trinn.
Ungdomsskolen har i dag 32 undervisningsstillinger. Skolen stod ferdig i desember 2011 og er samlokalisert med barneskole og kulturskole. I tilknytning til skolen ligger også svømmehall og idrettsanlegg. Skolen er organisert rundt trinn og har meget gode undervisningsareal og infrastruktur. Ungdomsskolen har også en egen spesialpedagogisk avdeling med god faglig kompetanse.

Kirkenes ungdomsskole har deltatt i utviklingsprosjektene "Vurdering for læring", "Ny Giv" og "Veilederkorpset", "Bedre læringsmiljø" og "Ungdomstrinn i utvikling". Prosjektene har utviklet delingskultur, pedagogisk utviklingsarbeid, vurderingskompetanse og godt læringsmiljø. Skolen arbeider denne våren med lokalt læreplanarbeid og læreplanforståelse.
Kirkenes ungdomsskole har gode resultater på elevundersøkelsen, nasjonale prøver og eksamen. Vi jobber i team og vektlegger god relasjonskompetanse mellom både elever, foreldre og kollegaer.

Skolen lyser ut et antall faste og vikar stillinger for skoleåret 2018-2019.

Vi søker:
Kontaktlærere, allmennlærere med fordypning i fagene; norsk, matematikk, engelsk, finsk, musikk, norsk for minoritetsspråklige og spesialpedagogikk.

Kvalifikasjonskrav:
- Allmennlærer med fordypning i flere fag.
- Faglærere med fordypning i flere fag.
- Spesialpedagogisk kompetanse.
- Personlig egnethet, erfaring og relasjonskompetanse.
- Kontaktlærer kompetanse.
- Samarbeidsevne og lojalitet.

Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) iht. Opplæringsloven § 10-9 første og andre ledd, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

Kirkenes barneskole
Kirkenes barneskole ligger i Kirkenes sentrum og har ca. 300 elever på 1. - 7.trinn. Skolen har også helårs SFO med ca. 130 barn. Barneskolen har i dag 35 undervisningsstillinger. Skolen er samlokalisert med ungdomsskole og kulturskole, og ligger i nærtilknytning til idrettsanlegg og svømmehall. Skolen er i et nytt bygg fra desember 2011. Skolen er organisert i team og trinn med gode undervisningsareal og infrastruktur.

Skolen har fokus på utvikling av klasseledelse, vurderingskompetanse, læringsmiljø og utvikling av gode grunnleggende ferdigheter. Skolen har deltatt i nasjonale satsinger som "Vurdering for læring", "Veilederkorpset" og "Læringsmiljøprosjektet". I tillegg har skolen vært en del av kommunens satsing innen prosjektet "Ungdomstrinn i utvikling". Gjennom prosjektene har skolen utviklet kultur for kompetanse for utviklingsarbeid og deling av kompetanse innad på skolen.

Per i dag fokuserer skolen på gjennomgående planer for 1.-7.trinn innen leseopplæring, regneopplæring og IKT-opplæring.

Undervisningspersonalet jobber i team og skolen fokuserer på å se hvert årstrinn som en helhet i forhold til organisering og fordeling av ressurser. Vi vektlegger god relasjonskompetanse mellom både elever, foreldre og kollegaer.

Skolen lyser ut et antall faste og vikar stillinger for skoleåret 2018-2019.

Vi søker grunnskolelærere med fordypning i fagene; norsk, matematikk, engelsk, samisk, finsk, musikk, norsk for minoritetsspråklige og spesialpedagogikk.

Kvalifikasjonskrav:
- Grunnskolelærere med fordypning i flere fag.
- Faglærere med fordypning i flere fag.
- Spesialpedagogisk kompetanse.
- Personlig egnethet, erfaring og relasjonskompetanse.
- Kontaktlærer kompetanse
- Samarbeidsevne og lojalitet.

Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder iht. Opplæringsloven § 10-9 første og andre ledd, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

Bjørnevatn skole
Bjørnevatn skole er en 1 – 10 skole med i overkant av 200 elever. Skolens satsingsområder er lesing og regning i alle fag, samt klasseledelse med vekt på relasjonsbygging. Bjørnevatn skole ligger ca. 12 kilometer fra Kirkenes sentrum i umiddelbar nærhet til barnehage, butikk og turområder.

Ved Bjørnevatn skole er det ledig inntil 4 undervisningsstillinger for skoleåret 2018-2019.
Faste eller midlertidige stillinger etter nærmere avklaring.
Midlertidige stillinger vil være for perioden fra og med 01.08.2018 til og med 31.07.2019.

Vi søker grunnskolelærere med fordypning i fagene; norsk, engelsk, musikk, finsk og kunst og handverk.
Evne til å jobbe som kontaktlærer vil bli vektlagt

Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) iht. Opplæringsloven § 10-9 første og andre ledd, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

Bugøynes oppvekstsenter
Bugøynes oppvekstsenter består av barnehage, SFO og skole. På skolen er det 17 elever fordelt på 3 klasser. Barnehagen og SFO ligger i nær tilknytning til skolen med samme uteområdet. Skolens satsingsområdet er god klasseledelse og gode grunnleggende ferdigheter.

Det er ledig 100% fast stilling som lærer ved Bugøynes oppvekstsenter.

Skolens ønske er grunnskolelærer med fagkombinasjon:
Engelsk, musikk, kunst og håndverk og finsk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) iht. Opplæringsloven § 10-9 første og andre ledd, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

Pasvik skole
Pasvik skole er en fådelt 1-10 skole med rundt 60 elever. Skolen er lokalisert på Svanvik, 4 mil sør for Kirkenes. Beliggenheten, med sin nærhet til skogen, Pasvikelva og den russiske grensen, gjør det naturlig for skolen å ha naturfag som et satsingsområde. NIBIO Svanhovd og Pasvik folkehøgskole er blant våre gode samarbeidspartnere. Vi jobber målbevisst for å ivareta et trygt og inkluderende læringsmiljø, for hver enkelt elev ved skolen.

Det søkes etter en musikklærer som kan ha musikk for 1.-10. trinn en dag i uken ved Pasvik skole. 20 % stilling.

Stillingens hovedarbeidsoppgaver:
Stillingen innebærer musikkundervisning for 1.-10 trinn. Deling av gruppene må vurderes ut ifra gruppestørrelser og elevsammensetning, men undervisningen gjennomføres på en fast ukedag.

Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) iht. Opplæringsloven § 10-9 første og andre ledd, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

Sandnes skole
Sandnes skole er en fulldelt 1-7 skole med ca. 19 ansatte. Satsingsområdene til skolen er lesing i alle fag, digital kompetanse og klasseledelse. Skolens visjon «et fellesskap for mestring og glede» er gjennomgående i all undervisning.

Ved Sandnes skole er det ledig inntil 3 undervisningsstillinger i 100%, hvorav 1 kan være fast. Øvrig tilsetting er midlertidig.
Ved midlertidig tilsetting vil ansettelsen være i tidsrommet fra 01.08.18 til og med 31.07.19

Skolen har behov for undervisningskompetanse i musikk, spesialpedagogikk, norsk, engelsk og matematikk.
Erfaring som kontaktlærer vil bli vektlagt.

Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) iht. Opplæringsloven § 10-9 første og andre ledd, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

Tårnet skole
Jarfjord oppvekstsenter er et lite oppvekstsenter med en fådelt 1-10 skole og SFO. Oppvekstsenteret ligger i naturskjønne omgivelser ved Jarfjorden. Oppvekstsenterets visjon:" Gjennom aktiv deltakelse skal vi sammen skape et skolemiljø der alle lærer, mestrer, trives og får utfordringer".
Skolen bruker nærområdene en god del i undervisningen. Vi har godt samarbeid med foreldre, lag og foreninger.

Ledig inntil 3 undervisningsstillinger i 100%, i et engasjement for perioden fra og med 01.08.2018 til og med 31.07.2019.

Hovedarbeidsoppgaver:
Undervisning på barne- og ungdomstrinn i alle fag.

Kvalifikasjonskrav:
Godkjent allmennlærerutdanning eller annen relevant undervisningskompetanse.

Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper:
God på relasjoner og gode samarbeidsevner.

Bøkfjord skole
Bøkfjord skole er en fådelt 1-7 skole og SFO. Oppvekstsenteret har også egen en - avdelingsbarnehage. Oppvekstsenteret ligger ved Bøkfjorden, ca. 20 km fra Kirkenes sentrum. Oppvekstsenterets visjon er "Gjennom aktiv deltakelse skal vi sammen skape et skolemiljø der alle lærer, mestrer,trives og får utfordringer."
Skolen bruker nærområdene en god del i undervisningen.

For skoleåret 2018/2019 er det ledig vikariat i inntil 100% stilling i perioden 01.08.18 til og med 28.04.19 med mulighet for forlengelse.

Hovedarbeidsoppgaver:
Undervisning på barnetrinn 1-7.

Kvalifikasjonskrav:
Godkjent allmennlærerutdanning eller annen relevant undervisningskompetanse.

Personlige egenskaper:
God på relasjoner og gode samarbeidsevner.

Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.

Hovedarbeidsoppgaver
•Kontaktlærer
•Allmennlære
•Undervisningsstillinger knyttet til enkeltelever
•Faglærer

Kvalifikasjoner
Kontaktlærererfaring og god relasjonskompetanse.
Kunnskap om klasseledelse og det å kunne påta seg en kontaktlærerfunksjon.
Kunnskap om pedagogisk utviklingsarbeid og holde seg faglig oppdatert.

For alle stillinger er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest jfr. Opplæringslovens § 10-9 første og andre ledd, jfr. Politiregisterloven § 39 første ledd.

Personlige egenskaper
•Evne og vilje til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever
  og ansatte.
•Inspirere og engasjere elever.
•Gode samarbeidsevner fleksibilitet.
•Initiativrik og resultatorientert.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Kontaktpersoner:
Ane-Marie Hjelm Solli
Enhetsleder/rektor Kirkenes barneskole
E-post Ane-Marie.Solli@sor-varanger.kommune.no
Arbeid 78 97 17 04

Elsa Marthinussen
Enhetsleder/rektor Jarfjord skole
E-post ElsaSofie.Marthinussen@sor-varanger.kommune.no
Arbeid 79 99 68 37

Michael Berstad
Enhetsleder/rektor Kirkenes ungdomsskole
E-post Michael.Berstad@sor-varanger.kommune.no
Arbeid 78 97 17 05

Eva Høiberget
Enhetsleder/rektor Bugøynes skole
E-post Eva.Hoiberget@sor-varanger.kommune.no
Arbeid 78 97 17 51

Torgeir Skogan
Enhetsleder/rektor Bjørnevatn skole
E-post Torgeir.Skogan@sor-varanger.kommune.no
Arbeid 78 97 17 33

Espen Tangen Aarnes
Enhetsleder/rektor Pasvik skole
E-post Espen.Aarnes@sor-varanger.kommune.no
Arbeid 78 99 52 04

Frode Buarø
Enhetsleder/rektor Sandnes skole
E-post Frode.Buaro@sor-varanger.kommune.no
Arbeid 78 97 05 60

Søknad sendes
Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Sør-Varanger kommune Nettside

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 16. april 2018