Rektor ved Engerdal barne- og ungdomsskole

Rekrutterer
Engerdal kommune
Sted
Engerdal (By), Hedmark
Publisert
30. april 2018
Frist
22. mai 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Leder, Pedagog, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

ebus 
Det er LETT å like kommunen vår! 
Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke med grenser mot Sverige, Trysil, Røros, Os, Tolga og Rendalen. Kommunen har ca. 1300 innbyggere og et areal på 2 200 km2. 
Kommunen kan tilby full barnehagedekning, et godt skoletilbud og et rikt kulturliv. Vi har forholdsvis lave boutgifter, og en variert natur med muligheter for et allsidig friluftsliv
.

1. gangs utlysing

Engerdal barne- og ungdomsskole
«Stor nok til å favne alle, liten nok til å se hver enkelt»

enger

Engerdal barne- og ungdomsskole er en flerkulturell 1 – 10 skole med ca. 164 elever. Vi ønsker et godt læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, en positiv kultur for læring, god kommunikasjon og godt sosialt samspill på alle nivåer. Skolen har dyktige medarbeidere som vektlegger samarbeid i profesjonelle læringsfellesskap og pedagogisk utvikling. 

Ved skolen er det ledig:

Rektor – fast stilling fra 01.08.18 
 
Krav og ønsker om kompetanse:
⦁    Erfaring og kompetanse som pedagogisk og administrativ personalleder
⦁    Erfaring og kompetanse fra administrativ og økonomisk skoledrift
⦁    Erfaring og kompetanse med prosjektledelse, pedagogisk ledelse og skoleutvikling
⦁    Skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt. 
⦁    Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse.

For skolens videre utvikling ser vi det som viktig at ny rektor  må

⦁    Legge til rette for en kultur der elevens læring er hovedfokus
⦁    Være endringsvillig og utviklingsorientert. Skolen er med i utviklingsprosjekter i Hedmark/Innlandet og Sør-Østerdalsregionen, slik som FoU-prosjektet «Kultur for læring» og prosjektet «Vurdering for læring». Skolen skal også videreføre arbeidet fra det avsluttede Læringsmiljøprosjektet mot mobbing. 
⦁    Utøve sin lederrolle i tråd med skolens verdigrunnlag.
⦁    Ha evne til å analysere skolens praksis, og ha en klar tanke for hva man ønsker for skolen
⦁    Ha ønske om og evne til å være en tydelig leder, kunne motivere og veilede sine medarbeidere.
⦁    Ta ansvar for skolens totale ressursutnyttelse
⦁    Profilerere skolen både lokalt og regionalt
⦁    Ta ansvar for å utvikle skolens egne planer i tråd med lovverk, kommunens planstrategi og skoleeiers intensjoner
⦁    Opprettholde et godt samarbeid med lokalmiljøet og de foresatte

Rektor har delegert ansvar for økonomi, fag og personalforvaltning, og må evne å sette seg inn i og forvalte dette på en ansvarlig og ryddig måte. Rektor må utvise stor grad av sjølstendighet i arbeidet, og aktivt søke nødvendig informasjon for å løse sine oppgaver og ha evne til å omsette dette i praksis.

Vi tilbyr:
⦁    Oppfølging og bistand i forhold til skoleutvikling
⦁    Veiledning og eventuelt mentor i forhold til utøvelse av rektorrollen
⦁    Et regionalt samarbeid på ulike nivå der det skjer mye spennende utviklingsarbeid
⦁    Gode pensjons – og forsikringsordninger
⦁    Vi kan være behjelpelig med å finne et sted å bo hvis du/dere ønsker det
⦁    Lønn etter avtale.

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser.  
Ved tilsetting må det framlegges gyldig politiattest. 
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til Enhetsleder for oppvekst, Elin Åsbø, 40024920. 

Søknad sendes elektronisk på skjema som finnes på www.engerdal.kommune.no.

Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlisten. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. (offlovens § 25).

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden. Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist : 22. mai 2018