Rektor ved Grannes skole

Rekrutterer
Sola kommune
Sted
Sola (By), Rogaland
Publisert
29. mai 2018
Frist
17. juni 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Leder, Rektor, Spesialpedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Sola er en mellomstor kommune med rundt 26.000 innbyggere, sentralt beliggende på Nord-Jæren - i hjertet av den dynamiske Stavanger-regionen. Kommunen har en betydelig offshoreindustri, internasjonal flyplass og godt utbygde tilbud innen helse og omsorg, skole og kultur. Vi jobber kontinuerlig med forenkling, forbedring og fornying.

Rektor ved Grannes skole

Kort om stillingen
Sola kommune har ledig stilling (100 %) som rektor ved Grannes skole. Rektor er virksomhetsleder, med delegert personal-,økonomi-og resultatansvar. Skolesjef er rektors nærmeste leder. Sola kommune søker en motivert og entusiastisk skoleleder til å lede en vel innarbeidet og ansett skolekultur mot nye mål.

Arbeidssted
Grannes skole er en barneskole med et forsterket opplæringstilbud. Skolen har inneværende skoleår 230 elever på 1.-7. trinn fordelt på 11 klasser. I tillegg har rektor driftsansvar for SFO forsterket tilbud og elever med behov for særskilt tilrettelegging av skoledagen på 8.-10. trinn. Rektors personalansvar omfatter ca. 50 årsverk, hovedsakelig ansatte med lærerutdanning, men også flere ansatte med annen yrkesutdannelse.

Grannes skole ligger nord i kommunen i et godt etablert boligområde og har nær tilknytning til naturområder både ved Hafrsfjord og i Sørmarka. Skolen er utviklingsorientert og bygger sitt arbeid på verdiene trygg, raus, engasjert og nysgjerrig. Kollektiv kompetanseheving og arbeidet med å utvikle et inkluderende læringsmiljø har særlig fokus. Skolen er opptatt av elevenes læring og trivsel , og har gode resultater på begge områder. Skolen har et engasjert og dyktig personale som bidrar aktivt i arbeidet med å bygge opp en skole med gode kvaliteter.

Nærmere informasjon om skolen finnes på skolens nettsider.

Arbeidsoppgaver
I rollen som virksomhetsleder stilles det i tillegg store krav til kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen:
- lærings- og utviklingsarbeid
- personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
- økonomistyring og resultatkontroll
- forvaltning og kvalitetsutvikling
- samspill med elever, foreldre og nærmiljø
- tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst

Kvalifikasjoner
Opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt. Utdanning innen ledelse vektlegges. Sola kommune har vedtatt at alle skoleledere i kommunen skal ha formell kompetanse i skoleledelse tilsvarende 30 studiepoeng eller mer. Det forutsettes at den som tilsettes oppfyller dette kravet eller etter nærmere avtale skaffer seg slik kompetanse. Det er i tillegg ønskelig at søkerne har ledererfaring fra skoleverket.

Vi søker på denne bakgrunn etter en synlig og inkluderende rektor med et stort engasjement for barn og unge. Vi søker en rektor som er verdiforankret, samarbeidsorientert og med gode relasjonelle ferdigheter. Det er ønskelig at søkerne har god spesialpedagogisk innsikt og evner å tilrettelegge et inkluderende læringsmiljø for alle elever.

Vi er opptatt av at våre rektorer initierer gode utviklingsprosesser i skolene for stadig å løfte kvaliteten på arbeidet gjennom å lede og videreutvikle eksisterende praksis i møte med de krav som stilles til fremtidens skole. Vi ser særlig etter evne og vilje til

- å lytte, motivere, inspirere og samhandle med alle partene i  
   skolesamfunnet
- å være en tydelig pedagogisk leder og sette klare mål
- å lede utviklingsprosesser for å oppnå definerte mål på kort og
   lang sikt
- å legge til rette for videreutvikling av den kompetansen 
   personalet har
- å ta utgangspunkt i skolens plattform og bidra til å
   videreutvikle den
- å være løsningsorientert og en samlende leder for skolens
    personale
- å legge til rette for og ta i bruk digitale verktøy i skolehverdagen

I tillegg kreves gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper
Ved utvelgelse legger vi dessuten vekt på personlig egnethet slik som evnen til å motivere og inspirere, samarbeidsevne, godt humør og fleksibilitet.

Vi tilbyr
- en utfordrende og interessant stilling med stort handlingsrom og 
   selvstendig myndighet
- fagnettverk av skoleledere på kommunenivå
- lederstøtte fra fagstab oppvekst og interne tjenester
- innflytelse i strategiske diskusjoner
- lederopplæring
- lønn etter gjeldende avtale

Sola kommune har velferdsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Stillingen er ledig fra 01.08.2018. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges (Opplæringslova § 10-9). Lønns- og arbeidsbetingelser etter gjeldende avtale.

Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysing, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Deltidsansatte som har lavere stillingsprosent og som er kvalifisert for den utlyste stillingen, kan gjøre krav på fortrinnsrett. Slikt krav må fremsettes tydelig i søknaden.

Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg på et eventuelt intervju.

Kontakteinfo: 
John Askeland, skolesjef, e-post: john.askeland@sola.kommune.no ,
mobil 95751923

Sola kommune hjemmeside

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

 Søknadsfrist: 17.06.18