Leder for PPT-OT for Kongsberg og Numedal

Sted
Kongsberg, Buskerud
Publisert
11. juni 2018
Frist
18. juni 2018
Arbeidsfelt
Leder, PPT
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter.
Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommunen har et godt tjenestetilbud, og utmerker seg med god kvalitet i grunnskolen.


Leder for PPT-OT for Kongsberg og Numedal


Stilling som leder for pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten for videregående skole er ledig fra 01.08.2018.
Vi er PP-tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjeneste (OT) for kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg, samt Buskerud fylkeskommune. PPT-OT arbeider for å sikre likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særlige behov. Tjenesten er organisert under oppvekstenheten i Kongsberg kommune og har 17 årsverk.

Innhold i stillingen
Leder av PPT-OT er en viktig stilling innenfor et område som er i stor endring.
Stillingen innebærer å lede den daglige driften av seksjonen for å skape gode tjenester til kommunene og fylkeskommunen gjennom sakyndighetsarbeid, men i økende grad systemrettet arbeid i samhandling med skoler og kommuner for å utvikle en inkluderende pedagogisk praksis.
Du får en unik mulighet til å lede PP-tjenesten i et stort pedagogisk utviklingsarbeid for å bedre tilpasset opplæring, i samarbeid med kommunene og SEPU ved høyskolen i innlandet.
PPT-OT er organisert som egen resultatenhet, hvor du har ansvar for fag, personal og økonomi.
Du har et forpliktende forhold til gjeldene strategi- og styringsdokumenter. Tett samarbeid med oppvekstkontoret i Kongsberg og andre ledere i oppvekstenheten i kommuner og fylkeskommunen.

Vi tilbyr
- en variert og interessant lederjobb innen et område som er  i stadig 
   utvikling
- en avdeling med mange dedikerte og godt kvalifiserte
   medarbeidere
- godt samarbeid med andre ledere innen oppvekstenheten og  
   oppvekstkontoret
- skoler og barnehager som er fremtidsrettet innen pedagogikk
   og tilpasset opplæring
- stor grad av selvstendighet og påvirkningsmulighet
- konkurransedyktig lønn etter avtale
- god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

Vi ser etter en leder som:
- har et reflektert forhold til til PPT sitt oppdrag som veileder på
  system  og individnivå.
- utøver god og tydelig personalledelse og har en involverende
   lederstil gjennom å være synlig og tilstede.
- har evne og vilje til å utvikle PPT på kort og lang sikt, i tråd med   
  endringsforslag og beslutninger i planarbeid lokalt, nasjonalt, 
  samt ift lovverk.
- er i stand til å skape gode rammer for utvikling gjennom
   inspirerende og synlig lederskap.
- har erfaring med planlegging og gjennomføring av endrings- og  
   utviklingsarbeid og evner å justere kursen når det er nødvendig.
- har god økonomiforståelse og ser økonomi som et viktig og
   nødvendig styringsverktøy.
- har god kunnskap om barnehage, grunnskole og videregående
  skole med tilhørende lovverk.
- kan vise til resultater fra tidligere arbeid innen ledelse og
  administrasjon.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Formelle kvalifikasjonskrav
Høyere relevant utdanning, minimum på bachelornivå.
Arbeidserfaring fra pedagogisk psykologisk tjeneste for grunnskolen og videregående skole.
Relevant ledererfaring
Meget gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kontakt
Håvard Ulfsnes, oppvekstsjef, telefon arbeid 915 17 497,
e-post: Havard.Ulfsnes@kongsberg.kommune.no 

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 18.06.18
Vår ref. 1804