Ledig stilling:

Lærerstillinger i Fredrikstadskolen

Søknadsfrist: 18.05.2021

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets tiende største kommune. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Lærerstillinger i Fredrikstadskolen

Barn og unge er fremtiden - den skapes nå!
Fredrikstad kommune har 30 grunnskoler, fordelt på 20 barneskoler, 6 ungdomsskoler og 4 barne- og ungdomsskoler. I tillegg kommer Fredrikstad Internasjonale skole, som organiserer tospråklig fagopplæring, grunnskoleopplæring for voksne og opplæring etter introduksjonsloven/ integreringsloven.

Mestring og lærelyst i Fredrikstadskolen
Fredrikstadskolen arbeider målrettet for å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for livslang læring. Opplevelse av mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, faglig og sosialt.

De nærmeste årene vil implementering av læreplanverket LK20 stå sentralt. I Fredrikstadskolen er vi derfor spesielt opptatt av utviklingsområder knyttet til vurderingspraksis, dybdelæring, elevinvolvering og inkluderende læringsfellesskap.

Vi som arbeider i Fredrikstadskolen har som felles mål: En skole der elevene trives godt og lærer mye!

Det drives et aktivt utviklingsarbeid ved den enkelte skole, i nettverk mellom skoler og gjennom tiltak i regi av skoleetaten.

Fra august 2021 vil det bli ledig et uspesifisert antall faste lærerstillinger og årsvikariater. Utlysningen gjelder lærerstillinger på barne- og ungdomstrinnet, samt for lærerstillinger i alternative opplæringsarenaer.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 18.05.2021

Arbeidsgiver: Fredrikstad kommune

Sted: Fredrikstad

Stillingstittel: Lærer
Heltid / Deltid: Heltid og deltid

Ansettelsesform: Fast og vikariat

Vi kan tilby:

 • elever som ønsker seg gode lærere
 • engasjerte kollegaer med mye god kompetanse
 • skoleledere som inspirerer og leder sitt personale i utviklingen av Fredrikstadskolen
 • et godt arbeidsmiljø basert på medvirkning, engasjement, profesjonalitet og ansvarlighet
 • egne samlinger og veiledningsordning for nyutdannede lærere
 • gode funksjonstillegg
 • videreutdanning innenfor prioriterte områder, jf "Kompetanse for kvalitet"

Kvalifikasjoner
Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til opplæringsloven kapittel 14.

Lærere som fyller kravene til kompetanse for tilsetting av undervisningspersonell i grunnskolen, men som ikke har hhv 30/60 studiepoeng i norsk, engelsk og matematikk for å undervise på barnetrinnet/ungdomstrinnet, må innen 2025 ta viidereutdanning for fortsatt å få undervise i disse fagene.

Søkere bør ha relevant utdanning i minimum to undervisningsfag. Skolens kompetanseplan vil angi hva slags fagkompetanse og hvilke fagkombinasjoner som vil kunne bli prioritert ved tilsetting.

På barnetrinnet bør minimum et av fagene være norsk, matematikk eller engelsk. Flere av ungdomsskolene har behov for lærere med undervisningskompetanse i spansk, tysk og fransk. Felles for både barneskoler og ungdomsskoler er at det er behov for lærere med undervisningskompetanse i spesialpedagogikk, norsk som andrespråk, norsk tegnspråk og praktisk-estetiske fag. Kompetanse i ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) og autismespekterforstyrrelser er også etterspurt på flere skoler.

Fredrikstadskolen trenger også lærere som har undervisningskompetanse i samisk.

Utover dette har hver enkelt skole en kompetanseplan som sier hva slags fagkompetanse og hvilke fagkombinasjoner som vil kunne bli prioritert ved tilsetting.

Søkere til stillinger på alternative opplæringsarenaer og forsterkede avdelinger må ha videreutdanning i spesialpedagogikk. Det er også ønskelig med kompetanse i norsk tegnspråk, ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon), autismespekterforstyrrelser mv. Søkere må oppfylle kravene for tilsetting i undervisningsstilling etter forskrift til opplæringsloven §14. Søkere med barnehagelærerutdanning og som har videreutdanning i spesialpedagogikk, kan bli vurdert for stillinger på alle trinn i alternative opplæringsarenaer/forsterket avdeling, dersom elevenes behov tilsier at en slik utdanning er ønskelig.

Vi gjør oppmerksom på at barnehagelærere uten videreutdanning, og andre høyskolegrupper sombarnevernspedagog, vernepleier og lignende ikke vil komme i betraktning for tilsetting i undervisningsstilling.

Vi ønsker lærere som:

 • har et positivt elevsyn og er opptatt av barn og unges læring og utvikling
 • har god fagkompetanse, metodekompetanse og sosial kompetanse
 • vil bidra til et godt læringsmiljø med positive relasjoner mellom lærer og elev
 • kan påta seg kontaktlærerfunksjonen
 • har fokus på læringsledelse og er gode på kommunikasjon
 • bruker IKT som et naturlig verktøy i undervisning, i samarbeid med kollegaer, foresatte mv
 • er tydelige voksne, løsningsfokuserte og utviklingsorienterte
 • er opptatt av at elever og foresatte er viktige ressurser i skolemiljøet
 • vil bidra til et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt
 • er fleksible og har gode samarbeidsevner
 • har et positivt forhold til mangfold og vil arbeide aktivt for at skolen har et godt miljø for elever og ansatte, uavhengig av etnisitet, kultur, religion, kjønn mv.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Skoleetaten i Fredrikstad ønsker gjennom sine ansettelser å bidra til etnisk mangfold, likestilling og god kompetanse i virksomhetene.

Lønnsopplysninger
Som et rekrutteringstiltak tilsettes adjunkt og adjunkt som har tilleggsutdanning over minste garantilønn etter hovedtariffavtalen.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess.
Gå inn her.
Ved utfylling av søknaden er det viktig å registrere alle undervisningsfag med studiepoeng.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen tlf. 6930 6167, e-post: [email protected]

Rektor er kontaktperson på den enkelte skole og opplysninger om hver skole finnes på www.fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 18. mai 2021