Ledig stilling:

2. gangs utlysning undervisningsstillinger 2020/2021

Søknadsfrist: 19.04.2020

Sør-Varanger kommune ligger i Troms og Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

2. gangs utlysning undervisningsstillinger 2020/2021

Kort om stillingene

Vi har ledig undervisningsstillinger i våre barne- og ungdomsskoler for skoleåret 2020/2021.

IKT- rådgiver skoleeiers stab

Sør-Varanger kommune ønsker å utvikle den digitale skolen videre og søker derfor en pedagogisk IKT-rådgiver til skoleeiers stab.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 19.04.2020

Arbeidsgiver: Sør-Varanger kommune

Sted: Grunnskolene

Stillingstittel: Lærer

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast og vikariat

Arbeidsoppgaver
• Rådgivning for skolene innenfor området IKT og læring.
• Systemansvar for pedagogiske datasystemer.
• Vurdering av digital programvare og digitale arbeidsflater.
• Bidra i sentrale innkjøpsprosesser på infrastruktur og læremateriell.
• Undervisning og opplæring av ansatte ved pedagogiske virksomheter i kommunen.
• Utvikle pedagogiske læringsfellesskap for lærere.
• Arbeid med læringsplattformer og informasjonssikkerhet innenfor sektoren.
• Vedlikehold og videreutvikling av kommunal læringsplattform og skoleadministrativt system.
• Medvirke i utarbeidelse av planverk for pedagogisk IKT-bruk, infrastruktur og kompetanse.
• Samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner og eksterne aktører med relevans for området
• Arbeid med det skoleadministrative systemet - vedlikehold og opplæring.

Kvalifikasjoner:
• Fullført og godkjent lærerutdanning
.• Bachelor eller Master innen IKT og læring. Solid relevant praksis kan kompensere for manglende utdanning.
• Oppdatert erfaring med bruk av IKT i undervisningssituasjoner
.• God kjennskap til og erfaring med opplæring i de programmer og løsninger som er tilgjengelige for ledere, lærere og elever i Sør-Varanger.
• Du må ha praksis fra klasserommet de seneste 4 år.
• Erfaring i bruk av skoleadministrativt system fra IST og Microsoft Office365/Teams er en forutsetning
.• Erfaring i bruk av til Acos Fokus, QM+ er en fordel
• Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1/B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:
• Gode evner til å kommunisere både muntlig og skriftlig
.• Evne til å vurdere og til å sette seg inn i digitale ressurser.
• Engasjert, strukturert og resultatorientert.
• God læringsledelse
• God digital kompetanse og dømmekraft, samt evne til reflektert og kritisk tenking.
• Serviceinnstilt, løsningsorientert og fleksibel.
• Initiativrik, selvstendig og stor arbeidskapasitet.
• Ved tilsetting vil det bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet.

Kontaktpersoner:
Arnulf Ingerøyen, kommunalsjef, tlf: 78 97 74 14 eller mail: [email protected]
Michael Berstad, skolefaglig rådgiver, tlf:78 97 74 40 eller mail: [email protected]

Bugøynes oppvekstsenter

Bugøynes Ligger 10 mil fra Kirkenes og Vadsø. Det er et helselag i bygda som aktiviserer barn og unge. Bygda har post, butikk og bistro. Bugøynes har fra november til mars besøk av flere tusen studenter hvert år som bader i ishavet.

For å lese mer om bygda og hva vi kan tilby, klikk deg inn på denne linken = https://skolelederinnen.wordpress.com/2018/08/15/lyst-pa-en-fantastisk-jobbmulighet-ledig-jobb-sor-varanger-na/

Bugøynes Oppvekstsenter består av skole, SFO og barnehage. Skolen er en få-delt 1-10 skole med 14 elever. Skolen har deltatt i flere utviklingsprosjekt men i år er satsningsområdet arbeid med Fagfornyelsen og nye læreplaner og pedagogisk analyse.

Skolen samarbeider med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) og Høgskolen i Innlandet. Fokuset er på å utvikle gode profesjonelle læringsfelleskap gjennom å arbeide med fagfornyelsen og pedagogisk analyse.

Det vil bli inntil 2 ledige stillinger ved oppvekstsenteret for skoleåret 2020/2021.Skolen søker etter lærere som kan undervise på alle trinn og som har godkjent kompetanse etter nye kompetansekrav for grunnskolen. Vi har behov for lærere med kompetanse i nybegynneropplæring, engelsk, spesialundervisning, gym/friluftsliv og norsk som andrespråk. Andre fag er også aktuelle og det kan bli aktuelt med kontaktlæreransvar.

Stillingens hovedarbeidsoppgaver:
• Undervisning på alle trinn.
• Sørge for at elevene for tilpasset undervisning.
• Målrettet og systematisk vurderingsarbeid.
• Skape godt og konstruktivt skole-hjem samarbeid.
• Klasseledelse og relasjoner med elevene.
• Bruk av IKT i skolen.
• Tett samarbeid med kolleger og deltakelse i skolens profesjonelle læringsfelleskap.

Kvalifikasjoner for stillingen:
• Godkjent lærerutdanning eller annen relevant utdanning med pedagogikk (PPU).
• Ønskelig med kompetanse i spesialundervisning/nybegynneropplæring/norsk som andrespråk.
• Gode norskferdigheter muntlig og skriftlig.
• Undervisningspraksis fra grunnskolen.
• Erfaring med bruk av IKT i opplæringen.

Personlige egenskaper:
• Fleksibel og gode samarbeidsevner.
• Strukturert og systematisk.
• God på relasjonsbygging.
• Klarer å skape et godt læringsmiljø.
• God på klasseledelse.
• Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Kontaktperson:
Silje Willumsen, rektor, tlf: 78 99 03 14 eller mail: [email protected]

Hesseng flerbrukssenter

Trygghet- Tilhørighet- trivsel
Hesseng Flerbrukssenter ligger på Hesseng og har ca 130 elever på 1.-7. trinn. Skolen har 20 pedagoger Hesseng Flerbrukssenter ligger godt plassert for allsidige læringsaktiviteter utendørs året rundt. Vi har stort fokus på utviklingsarbeid og gode resultater på trivselsundersøkelser Hesseng Flerbrukssenter er en godt innarbeidet skole med gode rutiner og stadig utvikling mot trivsel, trygghet og tilhørighet.

Et antall ledige stillinger ved skolen for skoleåret 2020/2021. Skolen søker etter lærere som kan undervise på alle trinn og som har godkjent kompetanse etter nye kompetansekrav for grunnskolen. Det kan bli aktuelt med kontaktlæreransvar.

Stillingens hovedarbeidsoppgaver:
• Undervisning med tilhørende for- og etterarbeid.
• Kontaktlæreransvar om nødvendig.
• Skole-hjem samarbeid.• Elevoppfølging.
• Spesialpedagogiske oppgaver

Aktivt bidra i skolens pedagogiske utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner for stillingen:
Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen. Vi legger generelt vekt på god kjennskap til metodisk lese-, skrive- og regneopplæring, samt gode IT-kunnskaper for å arbeide aktivt med grunnleggende ferdigheter i alle fag. Lærerne som blir tilsatt må være innstilt på å kunne undervise på alle trinn, og om behov fungere som kontaktlærer. Vi søker lærere som er en god klasseleder med god evne til relasjonsbygging mellom lærer-elev, lærer-foresatte og elev-elev. Lærere ved Hesseng Flerbrukssenter bør like å utfordre seg selv til å tenke kreativt i forhold til varierte, aktive, og praktiske undervisningsopplegg. Søkere vil bli vurdert i henhold til skolens behov og gjeldende kompetansekrav. Skikkethet for stillingene og personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi søker deg som:

• Er systematisk og strukturert.
• Har gode samarbeidsevner.
• Er opptatt av utviklingsarbeid hvor elevens læring og utvikling står i sentrum.
• Har stor arbeidskapasitet og stå-på-vilje.
• Evne til å skape gode relasjoner.
• Evner å arbeide i team.Personlig egnethet vektlegges.

Kontaktperson:
Merete Moberget, rektor. tlf: 94 03 11 03, mail: [email protected]

Jakobsnes oppvekstsenter

Jakobsnes oppvekstsenter er en fådelt 1.- 7. skole. Oppvekstsenteret har SFO og barnehage, og ligger i naturskjønne omgivelser på Jakobsnes.

Ledig fast stilling som allmennlærer.

Stillingens hovedarbeidsoppgaver:
Undervisning på 1. - 7. trinn i de fleste fag.

Kvalifikasjoner for stillingen:
Godkjent allmennlærerutdanning, helst etter de nye kompetansekravene gjeldene fra 2025, ev. annen relevant utdanning.

Kontaktperson:
Elsa Sofie Marthinussen, rektor/enhetsleder tlf: 78 97 17 83 eller mail: [email protected] ellerToril Degerstrøm, rektor/enhetsleder, tlf: 78 97 17 80 eller mail: [email protected]

Kirkenes barneskole

Kirkenes barneskole ligger i Kirkenes sentrum og har 300 elever på 1. - 7.trinn, skolen har også SFO. Skolen er samlokalisert med ungdomsskole og kulturskole, og ligger i nær tilknytning til idrettsanlegg og svømmehall. Skolebygget er fra 2011, og har gode undervisningsarealer og infrastruktur.

Skolen har fokus på utvikling av klasseledelse, vurderingskompetanse, læringsmiljø og utvikling av gode grunnleggende ferdigheter. For tiden jobber skolen med Fagfornyelsen, i tillegg er skolen en del av felles kompetanse utvikling for Øst-Finnmark. Disse, og tidligere prosjekter, har utviklet skolens kultur for endringsutvikling og deling av kompetanse innad skolen.

Undervisningspersonalet er delt inn i to team, og skolen fokuserer på å se hvert årstrinn som en helhet i forhold til organisering og fordeling av ressurser. Vi vektlegger å skape god relasjonskompetanse mellom elever, foreldre og kollegaer.

Ledig inntil 2 vikariater i undervisningsstillinger i perioden fra og med 01.08.2020 til og med 31.07.2021.

Stillingens hovedarbeidsoppgaver:
• Opplæring og oppfølging av elever med behov for spesialundervisning og tilpasset opplæring
• Undervisning i klasse og mindre gruppe

Kvalifikasjoner for stillingen:
• Godkjent allmennlærerutdanning/grunnskoleutdanning
• Erfaring fra arbeid med barn i grunnskolen
• Erfaring med arbeid knyttet til atferd
• Formell kompetanse i norsk, matematikk og engelsk
• Andre fag: musikk, spesialpedagogikk og finsk

Skolen prioriterer søkere som opptrer som tydelige klasseledere og er gode relasjonsbyggere overfor barn, foresatte og kollegaer. Det er høye forventinger til samarbeidsevne og fleksibilitet hos de ansatte

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved ansettelse

Kontaktperson:
Ane-Marie Hjelm Solli, rektor/enhetsleder, tlf: 78 97 17 04 eller mail: [email protected]

Kirkenes ungdomsskole

Kirkenes ungdomsskole: Likeverd - Respekt - Utvikling

Vi skaper trygghet og utvikler kompetanse for livet gjennom positive relasjoner og læring.

Kirkenes ungdomsskole ligger i Kirkenes sentrum og har ca. 200 elever på 8.-10. trinn. Ungdomsskolen har i dag 30 undervisningsstillinger. I tilknytning til skolen ligger også svømmehall, idrettsanlegg og aktivitetspark. Skolen er organisert rundt trinn, med egne mellomledere, og har meget gode undervisningsarealer og infrastruktur. Vi vektlegger et godt samarbeid med lokalsamfunnet, både foresatte, næringslivet og andre naturlige samarbeidspartnere. Skolen tilrettelegger for et godt arbeidsmiljø og en samarbeider tett med tillitsvalgte.

Kirkenes ungdomsskole har deltatt i flere utviklingsprosjekter, som "Vurdering for læring", og "Bedre læringsmiljø". Prosjektene har utviklet delingskultur, pedagogisk utviklingsarbeid, etablering av standarder for opplæring, klasseledelse og undervisning. Skolen har utarbeidet en ny strategi for skolen, hvor en har etablert nye verdier og satt nye mål for neste periode.

Skolen samarbeider tett med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) og Høgskolen i Innlandet. Vårt store fokus er å utvikle organisasjonen til en lærende organisasjon gjennom kollektive prosesser. Vi legger særlig godt til rette for å videreutvikle skolens medarbeidere, både gjennom profesjonelle læringsfellesskaper og videreutdanning. Det arbeides nå med fagfornyelsen og utvikling av lokale læreplaner.

Kirkenes ungdomsskole har gode resultater på elevundersøkelsen, nasjonale prøver og eksamen. Vi jobber i team og vektlegger relasjoner, forventninger og mestring mellom både elever, foreldre og kollegaer.Personlig egnethet vil bli vektlagt i stor grad.

Ledig vikariat i undervisningsstilling for perioden fra og med 01.08.2020 til og med 31.07.2020.Vi søker etter en lærer med fordypning i engelsk.

Stillingens hovedarbeidsoppgaver:
• Undervisning og opplæring på ungdomstrinn
• Samarbeid i profesjonelle læringsfellesskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt i stor grad.

Vi søker:Lærer med fordypning i engelsk.

Kvalifikasjoner for stillingen:
• Formell lærerutdanning og undervisningskompetanse på ungdomstrinn
• Yrkeserfaring
• Personlig egnethet,
- God klasseledelse
- God formidlingsevne
- God samarbeidsevne
- Lojalitet til skolens formål, ledelse, kolleger og elever
- Skape godt undervisnings- og læringsmiljø
- Organisert og disiplinert
- Endringsevne og -vilje
- Utviklingsorientert
- Kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
- Vise ansvarlig opptreden
- Relasjonskompetanse

Kontaktperson:
Espen Bruer, rektor/ enhetsleder, tlf: 78 97 17 05 eller mail: [email protected]

Tårnet skole

Fådelt 1. - 10 skole. Skolen ligger ved vakre Jarfjorden i flotte naturområder som ofte benyttes i undervisningen. Skolen har et godt samarbeid med lag og foreninger i bygda. Oppvekstsenterets visjon er: " Gjennom aktiv deltakelse skal vi sammen skape et skolemiljø der alle lærer, mestrer, trives og får utfordringer."

Det vil bli ledig inntil 2 faste stillinger fra skoleåret 2020/2021.Skolen søker primært etter lærere med godkjent allmennlærerutdanning (gjerne etter kompetansekravene gjeldene fra 2025), som kan undervise i fagene norsk, engelsk og musikk.

Stillingens hovedarbeidsoppgaver:
Undervisning på alle trinn.

Kvalifikasjoner for stillingen:
Godkjent allmennlærerutdanning eller annen relevant utdanning.

Kontaktperson:
Elsa Sofie Marthinussen, rektor/enhetsleder, tlf: 78 97 17 83 eller mail: [email protected]

Kvalifikasjoner

Felles for alle stillinger er at tilsetting er betinget av at det legges fram gyldig politiattest jfr. Opplæringslovens § 10-9 første og andre ledd, jfr. Politiregisterloven § 39 første ledd.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 19. april 2020