Ledig stilling:

Lærerstillinger i Fredrikstadskolen
(1. - 7. trinn)

Søknadsfrist: 13.02.2023

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Lærerstillinger i Fredrikstadskolen (1. - 7. trinn)

Barn og unge er fremtiden - den skapes nå!

Fredrikstad kommune har 30 grunnskoler, fordelt på 20 barneskoler, 6 ungdomsskoler og 4 barne- og ungdomsskoler. I tillegg kommer Fredrikstad Internasjonale skole (FRIS), som organiserer tospråklig fagopplæring, grunnskoleopplæring for voksne og opplæring etter integreringsloven.

Alle som arbeider i Fredrikstadskolen har som felles målsetting å skape hverdager i skole og SFO der elevene opplever motivasjon, mestring, læring og utvikling - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Opplevelse av motivasjon og mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, og gir grunnlag for læring og utvikling, faglig og sosialt.

I Fredrikstadskolen er vi derfor spesielt opptatt av å skape skolehverdager der:

 • alle elever opplever å være del av et inkluderende fellesskap
 • alle elever får medvirke i egen læring og hverdag
 • alle elever opplever motivasjon, mestring, læring og utvikling

Det drives et aktivt utviklingsarbeid ved den enkelte skole, i nettverk mellom skoler og gjennom tiltak i regi av skoleetaten.

Fra august 2023 vil det i barneskolene bli ledig et uspesifisert antall faste lærerstillinger og årsvikariater. Utlysningen gjelder stillinger på barnetrinnet.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 13.02.2023

Arbeidsgiver: Fredrikstad kommune

Sted: Fredrikstad

Stillingstittel: Lærer

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast, vikariat

Fredrikstad kommune kan tilby:

 • elever som ønsker seg gode lærere
 • engasjerte kollegaer med mye god kompetanse
 • skoleledere som inspirerer og leder sitt personale i utviklingen av Fredrikstadskolen
 • et godt arbeidsmiljø basert på medvirkning, engasjement, profesjonalitet og ansvarlighet
 • egne samlinger og veiledningsordning for nyutdannede lærere
 • gode funksjonstillegg
 • videreutdanning innenfor prioriterte områder innenfor ordningen "Kompetanse for kvalitet"

Kvalifikasjoner

Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til opplæringsloven kapittel 14.

Lærere som fyller kravene til kompetanse for tilsetting av undervisningspersonell i grunnskolen, men som ikke har 30 studiepoeng i norsk, engelsk og matematikk for å undervise på barnetrinnet, må innen 2025 ta videreutdanning for fortsatt å få undervise i disse fagene.Det tas forbehold om eventuelle endringer i opplæringslovens bestemmelser om krav til undervisningskompetanse fra 2025.

Søkere må ha relevant utdanning i minimum to undervisningsfag. På barnetrinnet bør minimum et av fagene være norsk, matematikk eller engelsk. Utover dette har hver enkelt skole en kompetanseplan som sier hva slags fagkompetanse og hvilke fagkombinasjoner som vil kunne bli prioritert ved tilsetting.

Det nevnes spesifikt at det er behov for lærere med kompetanse i andrespråkspedagogikk, norsk som tegnspråk, praktisk-estetiske fag og samisk.

Flere av skolene ønsker å ansette lærere med spesialpedagogisk kompetanse for å ivareta spesialundervisning organisert innenfor skolens rammer, eventuelt kombinert med tiltak på alternative opplæringsarenaer og forsterket avdeling. Søkere må oppfylle kravene for tilsetting i undervisningsstilling etter forskrift til opplæringsloven §14.

Søkere til stillinger på alternative opplæringsarenaer og forsterkede avdelinger må ha videreutdanning i spesialpedagogikk. Det er også ønskelig med kompetanse i norsk tegnspråk, ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon), autismespekterforstyrrelser mv. Søkere må oppfylle kravene for tilsetting i undervisningsstilling etter forskrift til opplæringsloven §14. Søkere med barnehagelærerutdanning og som har videreutdanning i spesialpedagogikk, kan bli vurdert for stillinger på alle trinn i alternative opplæringsarenaer/forsterket avdeling, dersom elevenes behov tilsier at en slik utdanning er ønskelig.

Personlig egnethet innenfor følgende tillegges stor vekt

 • klasseledelse
 • formidlingsevne
 • samarbeidsevne
 • lojalitet mot skolens formål
 • like barn og unge og trives med å jobbe med minoritetsspråklige elever
 • påta seg kontaktlærerfunksjon
 • være organisert, systematisk og disiplinert
 • ha vilje og evne til å endre arbeidets innhold i takt med utviklingen
 • bidra til et godt arbeidsmiljø

Skoleetaten i Fredrikstad ønsker gjennom sine ansettelser å bidra til etnisk mangfold, likestilling og god kompetanse i virksomhetene.

Vi gjør oppmerksom på at barnehagelærere uten videreutdanning, og andre høyskolegrupper sombarnevernspedagog, vernepleier og lignende ikke vil komme i betraktning for tilsetting i undervisningsstilling.

Lønnsopplysninger

Som et rekrutteringstiltak tilsettes adjunkt og adjunkt som har tilleggsutdanning over minste garantilønn etter Hovedtariffavtalen.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess.
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/ kunngjøringer.
Ved utfylling av søknaden er det viktig å registrere alle undervisningsfag med studiepoeng.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen,
telefon 69 30 61 67 eller e-post jome@fredrikstad.kommune.no

Rektor er kontaktperson på den enkelte skole, og opplysninger om hver skole finnes på www.fredrikstad.kommune.no.Du kan også sende epost til konstituert etatssjef skole Linda Hellingsæther lhal@fredrikstad.kommune.no. Oppgi hva henvendelsen gjelder og mobilnummer vi kan kontakte deg på.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 13. februar 2023

Powered by Labrador CMS