Ledig stilling:

Assisterende rektor / Rektovren sæjjasadtje

Snåsa kommune - Voksenopplæringa / Geervelïerehtimmie
Søknadsfrist: 30.08.2019

100 % Assisterende rektor Snåsa skole / voksenopplæringa100 % Rektovren sæjjasadtje Snåasen skuvle / geervelïerehtimmie

100 % Rektovren sæjjasadtje Snåasen skuvle / geervelïerehtimmie

Snåasen skuvle akte 1. -10. skuvle 182 learohkigujmie jïh 45 barkijigujmie.

Snåasen geervelïerehtimmien leah 12 learohkh jïh 2 barkijh daelie. Medtie 600 meeterh daej göökte skuvli gaskem. Mïetsken 1. b. 2019 raejeste geervelïerehtimmie Snåasen skuvlen nualan bïejesåvva aktine ektie skuvlestuvreminie. Rektovren sæjjasadtje sæjhta dan åvteste barkoem utnedh Snåasen skuvlesne jïh geervelïerehtimmesne. Rektovren sæjjasadtje sæjhta vihkeles bielie årrodh åvtehkedåehkeste, dåehkieåvtehkigujmie jïh rektovrine ektine.

Snåasen tjïelte akte bielie saemien gïelen reeremedajveste. Tjïelten dan åvteste göökte seammavyïrtegs gïelh, åarjelsaemien jïh nöörjen. Ööhpehtimmien sjïekenisnie saemien learoehkidie akte laavenjostoe lea tseegkesovveme Åarjel-saemiej skuvline, mij lea eevre skuvlen lïhkebisnie.

Goh rektovren sæjjasadtje sïjhth meatandïedtem utnedh evtiedimmien jïh gïehtelimmien åvteste skuvlijste, rektovrine jïh dåehkieåvtehkigujmie vihties ulmiej jïh faamoej mietie.

Mijjieh meatanåvtehkem ohtsebe mij:

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 30.08.2019
Arbeidsgiver: Snåsa kommune
Sted: Snåsa
Stillingstittel: Assisterende rektor
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast

 • dååjrehtimmiem åtna goh åvtehke
 • rektovre-/ åvtehkeööhpehtimmiem åtna
 • pedagogeles ööhpehtimmiem åtna ööhpehtimmiemaahtojne maadthskuvlesne
 • væjkele dovne nöörjen jïh eengelsken gïelesne soptsestidh jïh tjaeledh
 • hijven IT-daajroeh

Mijjieh meatanåvtehkem ohtsebe mij:

 • tjyövlehke skuvlen syjhtedassi jïh visjovni bijre åvtehkinie ektine
 • hijven juhtemem jïh skuvleevtiedimmiem jarngesne åtna
 • hijven relasjonelle tjiehpiesvoeth jïh buerie bïevsterh åtna
 • jïjtjeraarehke, skraejriem vaalta jïh tjirrehtimmiefaamoem åtna
 • strategeles, systeemen mietie jïh guhkiebasse barka ektievoeten åvtehkinie ektine
 • lea eadtjohke, mavvas jïh ræhpas orrelaakan ussjedidh
 • learoehkidie jïh barkijidie dåarjohte jïh dam barkoem mij skuvlesne dorjesåvva.
 • dååjrehtimmiem åtna juhtiemistie jïh jarkelimmiebarkoste skuvleårganisasjovnine
 • rektovren sæjjasadtje
 • maahta tråjjadidh gelliej jïh jeereldihkie barkoelaavenjassigujmie

Sijhtebe persovneles sjiehtelesvoetem sjïerelaakan krööhkedh.

Mijjieh faalehtibie

 • Baalhka jïh barkoetsiehkieh sïejhme laaki, mieriedimmiej jïh latjkoej mietie.
 • Hijven pensjovne- jïh tjirkemeöörnegh
 • Hijven barkoebyjrese.
 • Hijven faageles jïh persovneles evtiedimmienuepieh
 • Gieltege barkoesijjie mij evtiedimmine barka væjkele meatanbarkijigujmie.

Vielie bïevnesh barkoen bijre åadtjoeh jis soptsesth ektievoeten åvtehkinie/ rektovre Sissel Dyrstad tell 957 68 838 jallh tjïeltenåvtehke Åge Eriksen tell. 90548757. Dïhte guhte barkoem åådtje tjuara jååhkesjamme vihtiestimmiem polliseste buektedh åvtelen aalka.

Goh guektiengïeleldh tjïelte Snåasen tjïelte aaj sæjhta almetjh dåårrehtidh åarjelsaemien gïeline jïh kultuvremaahtojne.

Elektrovneles ohtsemegoere

Ohtsememierie 30.08.19.

100 % Assisterende rektor Snåsa skole / voksenopplæring

Snåsa skole er en 1. – 10. skole med 182 elever og 45 tilsatte.

Snåsa voksenopplæring har for tiden 12 elever og 3 tilsatte. Det er ca 600 meter mellom de to skolene. Fra 1. august 2019 blir voksenopplæringen lagt under Snåsa skole med en felles skoleledelse.

Assisterende rektor vil derfor ha arbeidssted både ved Snåsa skole og ved voksenopplæringen. Ass. rektor vil være en viktig del av lederteamet, sammen med teamledere og rektor.

Snåsa kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språk. Kommunen har derfor to likeverdige språk, sørsamisk og norsk. I forbindelse med undervisning til samiske elever er det etablert et samarbeid med Åarjel-saemiej skuvle, som ligger umiddelbart i nærheten av skolen.

Som ass.rektor vil du ha medansvar for utvikling og drift av skolene sammen med rektor og teamledere etter gitte mål og fullmakter.

Vi søker en medleder som har:

 • ledererfaring
 • rektor-/ lederutdanning
 • pedagogisk utdanning med undervisningskompetanse i grunnskolen
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk språk
 • gode IT-kunnskaper

Vi søker en medleder som:

 • er tydelig sammen med leder om skolens ambisjoner og visjoner
 • har fokus på god drift og skoleutvikling
 • har gode relasjonelle ferdigheter og godt humør
 • er selvstendig, tar initiativ og har gjennomføringskraft
 • jobber strategisk, systematisk og langsiktig sammen med enhetsleder
 • er engasjert, modig og åpen for nytenkning
 • står opp for elevene, personalet og det arbeid som gjøres på skolen.
 • har erfaring fra drift og endringsarbeid i skoleorganisasjoner
 • er rektors stedfortreder
 • kan trives med mange og varierte arbeidsoppgaver

Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Et godt arbeidsmiljø.
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • En spennende og utviklingsorientert arbeidsplass med dyktige medarbeidere.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder /rektor Sissel Dyrstad tlf 957 68 838 eller kommunalsjef Åge Eriksen, tlf 90548757. Den som ansettes må legge fram godkjent politiattest før tiltredelse.

Som tospråklig kommune ønsker Snåsa kommune også å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse.

Elektronisk søknadsskjema.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 30.08.19.