Ledig stilling:

Senterleder - Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Søknadsfrist: 27.05.2020

Senterleder - Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.


Om stillingen

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 27.05.2020

Arbeidsgiver: Nord Universitet

Sted: Bodø

Stillingstittel: Senterleder

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Åremål

Ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS), Nord universitetet, fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, er det ledig 100% stilling som senterleder for snarlig tiltredelse.

Senterets overordnede mål er å styrke kvaliteten på kunst- og kulturfagene i opplæringsløpet i tråd med nasjonale føringer, erfaringer fra praksisfeltet og relevant forskning.

KKS utvikler kvalitetssikret støtte- og veiledningsmateriell for sektoren, og driver et målrettet arbeid inn mot barnehagemyndigheter, skoleeiere og ansatte i barnehage, skole, lærerutdanning og PPT. For KKS er det viktig å støtte lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling innenfor kunst- og kulturfag i skolene og barnehagene, blant annet gjennom desentralisert kompetanseutvikling. Senteret formidler og tar initiativ til forskning. Vi koordinerer flere faglige nettverk i UH-sektor og samarbeider med andre aktører lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi søker nå en engasjert ,visjonær, strategisk og samarbeidsorientert leder, som brenner for kunst- og kulturfagene i opplæringen. Vi ser også for oss at ny leder kan være med å forsterke forskning og utvikling ved senteret.

Stillingen er faglig/administrativ.

Stillingens arbeidssted er i Bodø. Stillingen som senterleder er en åremålsstilling for en periode på fire år.

Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS)

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) ble opprettet av Kunnskapsdepartementet (KD) i 2007, men fra 1.1.2018 ble de nasjonale sentrene overført fra KD og Udir til sine respektive vertsinstitusjoner. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ligger ved Nord universitet, campus Bodø, og er en del av fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU). KKS er organisatorisk plassert på linje med faggruppene under dekan for FLU. Senterleder er en del av ledergruppen ved FLU.

Mer om senterets oppdrag og organisering.

Mer om forskning ved FLU.


Arbeidsoppgaver

Senterleder har det faglige, økonomiske og personalmessig ansvar for senteret, og rapporterer til dekan for fakultetet. Senterleder vil ha en sentral rolle i å drive fram prosesser, initiere forskning, følge opp prosjekter og utvikle nettverk nasjonalt. Senterleder har ansvar for at senteret bygger og utvikler kompetanse, og utfører sitt oppdrag i nær kontakt med lærerutdanningen og praksisfeltet. Senterleder må være en pådriver for å styrke kvaliteten på kunst- og kulturfag i opplæringen gjennom forskning på feltet og på ulike arenaer innen hele opplæringssektoren.


Kvalifikasjonskrav

  • Det er krav om mastergrad for ansettelse i stillingen. Søkere med relevant PhD eller tilsvarende vil bli foretrukket.
  • Den som ansettes må kunne dokumentere erfaring fra grunnopplæring eller høyere utdanning, fortrinnsvis innen kunst- og kulturfag. Søkere må ha ledererfaring og gode samarbeidsevner.
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Det legges vekt på administrativ ledererfaring og evne til teambygging. Det vil bli lagt stor vekt på evne til strategisk tenkning, god systemforståelse og kjennskap til sektoren, didaktisk kompetanse innenfor kunst/kulturfag, god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig, erfaring med økonomiansvar, evne til å lede, motivere og samarbeide, handlekraft og gjennomføringsevne og personlig egnethet. Den som ansettes må kunne være en sterk stemme på fagenes vegne.

Senteret har et godt arbeidsmiljø og vil sette stor pris på en kreativ leder med humor og evne til nytenkning. Personlig egnethet tillegges stor vekt.


Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1003 avdelingsleder, ltr. 74 - 82, årslønn NOK 691.400 - 860.300.-. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

  • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
  • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
  • En arbeidsplass i stadig utvikling
  • Fleksibel arbeidstid
  • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Fakultetsdirektør Olav Frigaard tlf. 74 02 25 75, [email protected]

Konstituert leder Merete Hassel tlf. 75 51 79 06, [email protected]


Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 27.05.2020.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071856

Hjemmeside Nord Universitet

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 27. mai 2020