Ledig stilling:

Rådgiver / seniorrådgiver

Søknadsfrist: 29.11.2021

Vil du jobbe hos Statsforvalteren og bidra til rettsutvikling på barnehage- og utdanningsområdet i vår region?

Rådgiver / seniorrådgiver

Om oss

Statsforvalteren er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Statsforvalteren utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og familierett.

Statsforvalteren i Oslo og Viken ble etablert 01.01.2019, med hovedsete i Moss. Embetet har til sammen ca. 530 ansatte, fordelt på syv avdelinger og tre staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som kan ha kontorplassering i Moss, Oslo og/eller Drammen.

Om stillingene

Det er ledige stillinger som rådgiver/seniorrådgiver ved Barnehage- og utdanningsavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Barnehage- og utdanningsavdelingen har 70 ansatte og er organisert med en avdelingsdirektør og fire seksjoner; barnehage, utdanning, barnehage- og skolemiljø, samt kompetanse- og kvalitetsutvikling. Avdelingsdirektøren og fire seksjonssjefer utgjør avdelingens ledergruppe. Avdelingen har kontorsted i Oslo.

Barnehage- og utdanningsavdelingen er delegert oppgaver fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, og har en bred oppgaveportefølje innen den regionale forvaltningen av barnehage- og skolesektoren. Arbeidet omfatter tilsyn, klagebehandling, tilskuddsforvaltning, oppfølging av statlige satsingsområder, samt informasjon og veiledning.

På barnehage- og utdanningsområdet skal Statsforvalteren være bindeledd mellom Utdanningsdirektoratet og barnehage- og utdanningssektoren, og slik medvirke til at den nasjonale barnehage- og utdanningspolitikken blir fulgt opp av fylkeskommunale, kommunale og private barnehage- og skoleeiere. Avdelingen har også oppdrag på integreringslovens område.

Fakta om stillingen:

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 29.11.2021

Arbeidsgiver: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Sted: Oslo

Stillingstittel: Rådgiver / seniorrådgiver

Heltid / Deltid: Heltid (6 stillinger)

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver og kvalifikasjonskrav

Det er ledig to - tre faste stillinger og ett vikariat i seksjon barnehage- og skolemiljø, en fast stilling i seksjon barnehage, og to faste stillinger i seksjon utdanning.

Avdelingens portefølje er bred, og de som tilsettes kan bli tillagt arbeidsoppgaver innenfor hele avdelingens ansvarsområder.

Seksjon barnehage- og skolemiljø:

To - tre av de faste stillingene og ett vikariat, tilhører seksjon barnehage- og skolemiljø. Seksjonen har primært rettssikkerhetsoppgaver som klagesaksbehandling og tilsyn. Den største porteføljen til seksjonen er skolemiljøsakene etter håndhevingsordningen i opplæringsloven kapittel 9 A. Seksjonen er også tillagt oppfølgingen av de statlige satsningene på barnehage- og skolemiljøområdet. Seksjonen har for tiden 22 medarbeidere. Hovedoppgavene for de som får stillingene vil være saksbehandling i skolemiljøsaker, informasjon og veiledning og tilsyn.

Kvalifikasjonskrav:

  • Relevant høyere utdanning, helst juridisk eller pedagogisk utdanning.

Seksjon barnehage:

I seksjon barnehage søker vi etter en jurist til fast stilling. Seksjonen har primært rettssikkerhetsoppgaver som klagesaksbehandling og tilsyn på barnehageområdet. Seksjonen har for tiden 11 medarbeidere. Hovedoppgavene for den som får stillingen vil være klagesaksbehandling, informasjon og veiledning knyttet til kommunalt tilskudd til private barnehager etter barnehageloven § 19.

Kvalifikasjonskrav:

  • Søkere må ha master i rettsvitenskap.

Seksjon utdanning:

Vi lyser også ut to faste stillinger i seksjon utdanning. Arbeidsoppgavene er primært knyttet til Statsforvalterens rolle som rettssikkerhetsinstans. Mer konkret vil oppgavene være klagesaksbehandling, tilsyn, informasjon og veiledning etter opplæringsloven. Vi har også ansvar for klagesaksbehandling, informasjon og veiledning etter friskoleloven. Seksjonens portefølje er bred, og de som ansettes vil kunne brukes på flere av våre områder. Seksjonen har for tiden 21 medarbeidere.

Kvalifikasjonskrav:

  • Relevant høyere utdanning, helst juridisk eller pedagogisk utdanning.

Ytterligere kvalifikasjoner for alle stillingene

  • Forvaltningskompetanse og erfaring fra arbeid i offentlig sektor, gjerne erfaring med å skrive vedtak
  • For de faste stillingene i seksjonen barnehage- og skolemiljø er det i tillegg ønskelig med erfaring fra skolemiljøsaker
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
  • God digital kompetanse
  • Gode samarbeidsevner og effektiv arbeidsform
  • God samfunns- og rolleforståelse og god vurderingsevne
  • Brukerorientering og evne til å takle høyt tempo og tidvis stort arbeidspress

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Det må gå frem av søknaden hvilken/hvilke stillinger du søker på.

Vi kan tilby

Spennende oppgaver i Norges største Statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Vi tilbyr gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid.

Stillingene lønnes som rådgiver i lønnsspennet kr 515 000,- til 570 000,- / seniorrådgiver i lønnsspennet kr 550 000 til 620 000,- avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

For å bli vurdert som seniorrådgiver kreves det særlig fag- og spisskompetanse innenfor ett eller flere av avdelingens fagområder.

Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr, telefon direkte 22 00 38 01 eller på mobil 913 51 242, seksjonssjef barnehage- og skolemiljø Anita Rolland F. Fuglesang, telefon direkte 32 26 69 60 eller på mobil 920 92 150, seksjonssjef Wenche H. Høglund, telefon direkte 22 00 38 72 eller på mobil 97 77 59 17, eller seksjonssjef Kjersti Utnes Borgaas, telefon direkte 69 24 70 68 eller på mobil 924 61 641.

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).

Hjemmeside

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 29.11.21

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Det må gå frem av søknaden hvilken/hvilke stillinger du søker på.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 29. november 2021

Powered by Labrador CMS