Ledig stilling:

Stipendiat i sosialt arbeid

Søknadsfrist: 31.08.2022

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Stipendiat i sosialt arbeid

Om stillingen

Ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det en ledig stilling som stipendiat innen forebyggende arbeid mot familiefattigdom. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Profesjoner og velferdssamfunn (ProVel) og forskerskolen NORWEL.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingen gjelder for en periode på 3 år og ph.d.-studier på fulltid med mulighet for forlengelse i form av et gjennomføringsstipend. Dersom doktoravhandlingen leveres på normert studietid innen 3 år eller innen 3,5 år, kvalifiserer stipendiaten seg for et gjennomføringsstipend på henholdsvis 12 eller 6 måneder. Gjennomføringsstipendet skal brukes til kvalifikasjonsfremmende tiltak inkl. universitetspedagogisk kurs, undervisning og andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Mer om ordningen med gjennomføringsstipend finner du her.

Instituttet holder til på tre ulike campuser, Alta, Tromsø og Harstad. Den som ansettes kan selv velge hvor den vil ha sitt arbeidssted. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Fakta om stillingen:

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 31.08.2022
Arbeidsgiver: UiT Norges arktiske universitet

Sted: Alta, Tromsø eller Harstad

Stillingstittel: Stipendiat

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Stipendiat

Stillingens forskningsområde

Flere omfattende reformer i den norske velferdsstaten har hatt som mål å forbedre samarbeid mellom velferdstjenester. Kommunenes landsforbund har for eksempel utformet konkrete handlingsforslag til bedre samarbeid på tvers av velferdstjenestene, med særlig vekt på forebyggende tiltak. Likevel er det langt mellom gode eksempler for hvordan frontlinjetjenestene i velferdsforvaltningen realiserer ambisjonen om effektive forebyggende tiltak i det daglige arbeidet.

Manglende fokus på forebyggende tiltak har alvorlige følger, bl.a. for å bekjempe fattigdom og andre sosiale problemer. Det er godt dokumentert at en oppvekst i fattigdom øker sannsynligheten for å være avhengig av velferdstjenester og -ytelser i voksen alder, slik at fattigdom reproduseres over generasjoner. Barnevernstjenestene er en av flere velferdstjenester som skal bidra til forebyggende arbeid mot fattigdom.

Likevel er svært lite kunnskap tilgjengelig om vurderingsgrunnlaget for hjelpetiltak som barneverntjenester iverksetter, om sosioøkonomiske faktorer spiller inn på beslutningsprosessen, om vedtatte hjelpetiltak faktisk iverksettes og om de fungerer etter hensikt. Likeledes finnes det svært lite forskningsbasert kunnskap om omfang og form av samarbeid mellom ulike deler av velferdsforvaltningen, først og fremst mellom barneverntjenestene og NAV.

Kandidater oppfordres til å utvikle presise forskningsspørsmål med utgangspunkt i sosialfaglige perspektiver på sosioøkonomiske statusforskjeller og lavinntektsfamilier. Prosjektet kan ha et nasjonalt eller internasjonalt, komparativt perspektiv.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av førsteamanuensis Oddbjørn Stenberg:

eller instituttleder Veronica Haug:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i sosialt arbeid, barnevern eller annen relevant utdanning.

Kunnskap om og/eller arbeidserfaring fra barnevern og/eller sosialt arbeid vil bli vektlagt.

Søkere må dokumentere gode kunnskaper i engelsk, og kunne jobbe i et internasjonalt miljø. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole. God beherskelse av norsk eller et skandinavisk språk er også fordelaktig.

Søkere må levere en prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektskissen skal ikke overstige fem sider, inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av tema, forskningsspørsmål, metodisk design og en begrunnele for valgene. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet.

I bedømmelsen vektlegges også søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen. Vi søker kandidater som blant annet har:

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • interesse for tverrfaglig samarbeid og undervisning
 • evne til å arbeide selvstendig

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen: arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Prosjektskisse (maks fem sider, ink. referanser)
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket. 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 31. august 2022

Arbeidsgiver: UiT - Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Powered by Labrador CMS