Ledig stilling:

Universitetslektor i pedagogikk / spesialpedagogikk / psykologi - Porsgrunn

Søknadsfrist: 07.03.2021

Universitetslektor i pedagogikk / spesialpedagogikk / psykologi- Porsgrunn

Om stillingen

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 07.03.2021

Arbeidsgiver: Universitetet i Stavanger

Sted: Porsgrunn

Stillingstittel: Universitetslektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Heltid

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som universitetslektor i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). Stillingen er ledig fra 01.08.2021. Læringsmiljøsenteret har avdelinger både i Stavanger og Porsgrunn, og stillingen vil være tilknyttet avdelingen i Porsgrunn.

Fagområdet for stillingene er knyttet mot arbeidet med å skape trygge og gode barnehagemiljø.

Den primære arbeidsoppgaven vil være utadrettet virksomhet og kompetanseutviklingstiltak i kommuner, barnehager og SFO. Temaer som inkludering, inkluderende praksis og ulike former for krenkelser/mobbing, begynnende mobbeatferd, psykisk helse og livsmestring, foreldresamarbeid, ledelse og innovasjon vil være sentralt. Arbeidet vil både være knyttet til partnerskap med praksisfeltet gjennom Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, samt annen utadrettet virksomhet.

I tillegg vil oppdrag og utviklingsarbeid initiert av Utdanningsdirektoratet, som Læringsmiljøprosjektet, ulike ekspert- og referansegrupper, utvikling av materiell og digitale ressurser kunne være aktuelle arbeidsfelt.

Undervisning, veiledning og eksamensarbeid relatert til senterets egne etter- og videreutdanningsstudier, og studier på lærerutdanningene ved UiS kan også være aktuelle arbeidsoppgaver. I tillegg kommer ulike typer fagadministrative oppgaver i tilknytning til det vitenskapelige arbeidet.

Det forventes at de som ansettes bidrar til utvikling av samarbeid med samfunns-, kultur- og næringsliv. Stillingen vil medføre noe reisevirksomhet.

Generell stillingsbetenkning for undervisnings- og forsker personale ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for universitetslektor.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter en universitetslektor som har høyere grads eksamen innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, eller et annet område med relevans for læringsmiljø i barnehage, samt relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergradsnivå og/eller relevant yrkespraksis.

Du må ha god kjennskap til norsk og/eller nordisk barnehage/skole. Egen erfaring fra praksisfeltet som barnehagelærer, pedagogisk leder, styrer, PP-tjeneste eller lignende vil bli tillagt stor vekt.

Stillingen stiller høyt krav til gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig. Arbeids- og undervisningsspråket er primært norsk eller et annet skandinavisk språk, men det kreves også gode kunnskaper både muntlig og skriftlig i engelsk.

Det forventes at du har en reflektert og bevisst holdning til din undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Videre legges det vekt på:

 • erfaring fra samarbeid med arbeidslivet/praksisfeltet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø
 • evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • digital kunnskap og erfaring
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • gode utviklingsmuligheter, universitetslektor oppfordres til videre kvalifisering med sikte på opprykk til førstestilling
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1009, kr 520.000 - 580.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet .

Universitetet vil rekruttere flere menn til lektorstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til senterleder Dag Jostein Nordaker, tlf 51 83 40 23, e-post: [email protected], eller avdelingsleder Solveig Roth, tlf 51 83 30 50, e-post: [email protected].

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Camelia Danaei, tlf: 51 83 31 49, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • utdanningsfaglig mappe med en faglig fundert beskrivelse og diskusjon av egen utdanningsfaglig kompetanse samt relevant dokumentasjon som underbygger denne, se retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • vitenskapelige arbeider
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Universitetets retningslinjer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger pkt 2 og 3.5 gir nærmere omtale av kriterier for ansettelse som universitetslektor.

Aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 07. mars 2021

Arbeidsgiver: Universitetet i Stavanger

UiS - vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) inngår i Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Senteret er et landsdekkende senter, ett av elleve nasjonale sentre innen utdanning. Læringsmiljøsenteret bistår nasjonale utdanningsmyndigheter i arbeidet med å realisere nasjonal utdanningspolitikk. I tillegg jobber senteret med egeninitierte oppgaver innenfor forskning og utvikling, kompetanseutvikling for barnehager og skoler, samt undervisning og veiledning ved universitetet. Læringsmiljøsenterets visjon er å være en nasjonal drivkraft for å fremme trygge og gode læringsmiljø i barnehage og skole. Senteret har to avdelinger; en i Stavanger og en i Porsgrunn. Det er i dag 95 ansatte tilknyttet senteret.